مشاوره رایگان 02145328

آشنایی با کلمات انتقالی (Transition)

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آشنایی با کلمات انتقالی (Transition) آشنایی با کلمات انتقالی (Transition)

به زمانی فکر کنید که برای اولین بار چگونگی نوشتن یک مقاله به شما آموزش داده شد. احتمالاً به شما آموزش داده شد که رایتینگ خود را در آغاز هر پاراگراف با کلماتی همچون first، additionally، further، secondly یا third شروع کنید. به این کلمات، کلمات ربط (Transition Words) گفته می‌شود.

تمام کلمات ربط، تک کلمه‌ای نیستند. گاهی‌اوقات، برای ایجاد یک انتقال آرام در نوشته‌ی خود، به یک عبارت کامل نیاز دارید. این عبارت‌ها به عبارت‌های ربط معروف هستند. یک عبارت ربطی که احتمالاً در مدرسه به شما آموزش داده شده، در پایان نوشته می‌آید و روشی شایع برای شروع پاراگراف پایانی مقاله است. هر چقدر که در مسیر آکادمیک خود پیشرفت می‌کنید، احتمالاً به شما آموزش داده می‌شود که از این عبارت‌های ربط فاصله بگیرید و از عبارت‌های ظریف‌تری در رایتینگ خود استفاده کنید.

در این مقاله، در مورد بهترین کلمات و عبارت‌های ربط و زمان استفاده از آن‌ها و همچنین مشکلات شایعی که ممکن است هنگام استفاده از آن‌‌ها در رایتینگ خود با آن‌ها مواجه شوید، آشنا می‌شوید.

زمان استفاده از کلمات ربط

کلمات ربط، روابط بین کلمه‌ها و عبارت‌های دیگر را نشان می‌دهند. اگرچه عموماً به زبان‌‌آموزان آموزش داده می‌شود که از کلمات ربط در ابتدای جملات استفاده کنند، این تنها جایی نیست که از آن‌ها استفاده می‌شود.

غالباً، یک کلمه‌ی ربط، هسته‌ی اصلی جمله‌ی خود و نقطه‌ی تعیین‌کننده‌ای است که پیام اصلی جمله در آن منتقل می‌شود. تمام جملات دارای کلمه‌ی ربط نیستند، اما زمانی‌که یک جمله کلمه‌ی ربط دارد، کلمه‌ی ربط معمولاً برای آن سوال یا عبارت مهم است.

انواع کلمات ربط

کلمات ربط، افکار نویسنده را به‌شکلی منظم ارائه می‌دهند، تفاوت‌های ظریف را بیان می‌کنند، ابهام‌ها را روشن می‌سازند، ارتباطات را ایجاد می‌کنند و مقایسه‌ها را نشان می‌دهند. بواسطه‌ی انجام این کارها، کلمات ربط به 8 گروه مجزا تقسیم می‌شوند.

کلمات ربطی که معرفی، موافقت و چیزی اضافه می‌کنند

یکی از شایع‌‌ترین روش‌های استفاده از کلمات ربط، معرفی ایده‌های جدید و افزودن به موضوعاتی است که قبلاً مطرح شده است.

کلمات و عبارت‌های ربط این گروه عبارتند از:

Transition words that introduce, agree, and add on

coupled with

in addition (to)

further

furthermore

moreover

likewise

equally important

too

first

second

third

uniquely

به چند مورد استفاده از این نوع کلمات ربط در جمله دقت کنید:

We have to consider the students’ needs, but the staff’s needs are equally important. First, preheat the oven. Second, sift together all your dry ingredients. The weather, coupled with the fast and loose itinerary, is the reason why I’m skipping the trip.

کلمات ربطی که مخالف می‌کنند و محدودکننده هستند

کلمات ربط همچنین می‌توانند مخالفت یا محدودیت‌هایی را برای ایده‌ها و عبارت‌ها بیان کنند. نقش این کلمات تا حد زیادی برعکس نقشی است که گروه فوق ایفا می‌کند. این نوع کلمات ربط عبارتند از:

Transition words that oppose and limit

unlike

or

but

while

as much as

conversely

on the contrary

on the other hand

above all

notwithstanding

despite

این هم چند مثال از این نوع کلمات ربط:

We managed to have a decent harvest despite the drought. I went to the seminar expecting a long, boring presentation but on the contrary, it was engaging and a lot of fun! While Shekani is a stickler for tradition, Mei gives every holiday party a new twist.

کلمات ربط علت و شرط

این کلمات ربط نشان می‌دهند که چگونه یک عمل به یک نتیجه‌ی خاص منجر شده یا چگونه یک شرط مشروط به شرط دیگری است. این گروه همچنین شامل کلمات و عبارت‌های ربطی است که رابطه‌ی بین یک نیت و عمل را نشان می‌دهد.

کلمات ربط علت و شرط عبارتند از:

Cause and conditional transition words

since

while

due to

in the event of

for fear of

because of

as long as

I hope that

unless

in case

whenever

so that

چند نمونه از کاربرد این کلمات در جملات عبارتند از:

As long as there are pets that need homes, I’ll keep volunteering at the shelter. I brought extra socks in case we have to walk through puddles.

کلمات ربط اثر و نتیجه

مشابه گروه بالا، این کلمات ربط نتیجه‌ی یک عمل خاص را نشان می‌دهند. تفاوت بین این دو گروه در این است: وقتی جمله‌ی شما روی علت معلول متمرکز است، از یکی از کلمات ربط گروه علت و شرط استفاده کنید. وقتی روی خود اثر تاکید می‌شود، از گروه اثر و نتیجه استفاده کنید که با بقیه‌ی جمله‌ی شما مطابقت دارد.

برای مثال، ممکن است با ارسال یک پیام گروهی که می‌گوید:

because of the weather, I postponed the barbecue.

اعلام کنید که باربکیوی خود را به‌تعویق انداخته‌اید. اما می‌توانید همان پیام را با عبارت زیر کمی متفاوت منتقل کنید:

It’s raining, so consequently I’ve rescheduled the barbecue.

کلمات و عبارت‌های این گروه عبارتند از:

Effect and result transition words

in effect

as a result

then

because the

hence

under those circumstances

henceforth

consequently

therefore

چند نمونه‌ی دیگر از جملاتی که شامل این کلمات ربط هستند، به این شکل می‌باشد:

It’s very humid outside, hence the condensation on the window. We stayed to see the whole show and consequently missed our train home. Miguel forgot to add the yeast to his dough and as a result, the bread didn’t rise.

کلمات ربطی که نمونه‌ها را توصیف کرده و پشتیبانی می‌کنند

با ارائه‌ی شواهد، تاکید بر آن یا صرفاً از طریق یک مثال، این کلمات ربط روشن می‌سازند که یک مفهوم از مفهوم دیگر پشتیبانی می‌کند. این کلمات عبارتند از:

Transition words that describe examples and support

explicitly

for this reason

indeed

in general

to clarify

in fact

especially

by all means

in other words

notably

particularly

significantly

این هم چند مثال از این نوع کلمات ربط:

They had to slow down production, particularly of items with a low profit margin. I love all kinds of pizza, especially stuffed-crust pizza. The sequel’s tone was markedly different from the first movie’s.

کلمات ربط جمع‌بندی و خلاصه

این‌ها کلمات ربطی هستند که پاراگراف‌ها، استدلال‌ها و رایتینگ شما را به‌پایان می‌رسانند. همچنین می‌توان از آن‌ها برای خلاصه کردن و بیان مجدد ایده‌ها استفاده کرد. این عبارت‌ها و کلمات ربط عبارتند از:

Conclusion and summary transition words

in summary

in conclusion

to conclude

in any event

in either case

overall

altogether

in essence

to summarize

to sum up

به چند مثال از این کلمات در جملات دقت کنید:

There were some surprises, but overall we had a great time. In conclusion, an upgraded security system isn’t a luxury; it’s a necessity.

کلمات ربط برای توصیف زمان

نوع دیگر کلمات ربط با زمان سر و کار دارد، به‌ویژه وقتی چیزی در ارتباط با حادثه‌ای دیگر رخ داده یا رخ خواهد داد. این کلمات عبارتند از:

Transition words for describing time

presently

now

occasionally

once

after

in the meantime

momentarily

after

at the present time

all of a sudden

every so often

به این عبارت‌ها و کلمات ربط در جمله توجه کنید:

I was walking through the mall when all of a sudden, I recognized my long-lost sister standing in line to buy a pretzel.
I’d love to hang out at the coffee shop after work.
Don’t leave the lobby—we’ll be with you momentarily.


کلمات ربط برای توصیف مکان

کلمات ربط همچنین می‌توانند توجه خواننده را به مکان قرارگیری چیزی یا رابطه‌ی فیزیکی یا فضایی بین دو چیز جلب کنند. یعنی، شخص یا چیزی در کجا قرار دارد یا می‌توان از آن‌ها مجازاً استفاده کرد، همچون:

Dan’s auto body shop is above Rick’s when it comes to quality and attention to detail.

کلمات و عبارت‌های این گروه عبارتند از:

Transition words for locations

beside

over

where

in front of

behnid

next to

under

beyond

amid

among

opposite

adjacent to

above

below

شما همچنین ممکن است متوجه شوید که بسیاری از این کلمات می‌توانند به‌عنوان حرف اضافه نیز در یک جمله عمل کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند به‌عنوان کلمات ربط عمل کنند که بخشی از عبارت‌های قیدی هستند. این هم چند مثال از این نوع کلمات ربط:

In the back, my cousin was grilling hamburgers.
Among the students surveyed, more than half were excited to return to campus full-time.
Next to the garage, they found a parking spot.

اشتباهات رایج نویسندگان در استفاده از کلمات ربط

کار با کلمات ربط همیشه آسان نیست. گاهی‌اوقات، به‌خصوص زمانی که انگلیسی زبان اصلی شما نیست، ممکن است تصادفاً از کلمه‌ی اشتباهی برای نوع ربطی که می‌خواهید انجام دهید استفاده کنید یا از کلمه‌ای استفاده کنید که مفهوم مناسبی برای پیام شما ندارد. برای مثال، ممکن است چیزی شبیه این بگویید:

“We could go out for burgers, pizza, sushi, or tacos. In either case, that works for me.”

کلمه‌ی Either به این معناست که فقط دو انتخاب وجود دارد. بنابراین، در این سناریو مناسب نیست، چون در مجموع چهار انتخاب وجود دارد. در اینجا بهترین راه برای بیان این عبارت 'in any case' خواهد بود.

چند کلمه‌ی ربط دیگر که معمولاً اشتباه گرفته می‌شوند، از این قرار است:

As well as when you mean and. Using “as well as,” a synonym for “in addition to,” implies that the following piece of information is less important than the preceding piece, whereas “and” implies they are equally important. Adam and Jeremy came over for dinner. I made ribs and mac and cheese as well as a bagged salad. Essentially when you mean explicitly. “Essentially” refers to a fundamental factor or truth at a subject’s core, whereas “explicitly” communicates that something is literal and clear, with no room for misinterpretation. Although they offer personal training and classes, that gym is essentially an overpriced equipment store. The gym’s website explicitly states that no guest passes will be issued until further notice.

یکی دیگر از اشتباهاتی که نویسندگان گاهی در مورد استفاده از کلمات ربط مرتکب می‌شوند، استفاده‌ از آن‌ها در متن‌‌های نامناسب است. همانطور که در فهرست‌‌های بالا مشاهده کردید، برخی از کلمات و عبارت‌های ربط بیشتر از بقیه رسمی و آکادمیک هستند. با انتخاب کلمه‌ی ربطی که با لحن یا نوع نوشته‌ی شما مناسب نیست، ممکن است نوشته‌تان را خیلی رسمی یا خیلی سطحی کنید. چند نمونه از کلمات ربطی که با جملات خود مطابقت ندارند، به این شکل است:

I just picked up a new dress, got my makeup done, and therefore, I’m ready to hit the club. In Kate Chopin’s The Awakening, Edna Pontillier felt inadequate whenever she spent time with Adele Ratignolle. I’ll be out of the office on Wednesday and consequently won’t be responding to emails.

مطالب مرتبط

کسب نمره ی هفت در آزمون آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

کسب نمره ی هفت در آزمون آیلتس

خيلي از کساني که براي مهاجرت به کشورهاي استراليا، نيوزلند و کانادا اقدام مي کنند و همچنين اون دسته از زبان آموزاني که قصد ادامه تحصيل در کشورهاي مختلف اروپايي يا امريکاي شمالي را دارند به نمره 7 در امتحان آيلتس نياز دارند.اگر شما سطح زبان متوسطي داشته باشي ...

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات انگلیسی تلفنی در کسب و کار (بخش دوم)
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-26

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات انگلیسی تلفنی در کسب و کار (بخش دوم)

دانستن اصطلاحات بازرگانی برای مکالمات به زبان انگلیسی ضروری و امری حیاتی است، در این مقاله این اصطلاحات را بیآموزید ...

بیان احساسات در زبان انگلیسی
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-26

بیان احساسات در زبان انگلیسی

Interjection کلمه ای است که برای انتقال احساسات بکار برده می شود. این کلمات احساس گوینده یا نویسنده را به مخاطب منتقل می کنند و اصلا ارتباطی با گرامر بقیه جمله ندارند. interjection در محیط مکالمه و نوشته های غیر رسمی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و در م ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی