لیست کلمات مورد نیاز آزمون تافل

لیست کلمات مورد نیاز آزمون تافل

آیا از انتخاب لیست‌های مختلف واژگان انگلیسی برای آزمون تافل که در اینترنت موجود است، کلافه هستید؟ آیا در مورد چگونگی استفاده از این فهرست‌های واژگان برای کسب نمره‌ی بالا گیج شده‌اید؟ آیا نگران این هستید که چگونه همه‌ی این کلمات پیچیده را به‌خاطر بسپارید؟ اگر جواب شما به هر سه سوال بالا 'بله' است، نگران نباشید. در این مورد، شما تنها نیستید و این مقاله به‌صورت سفارشی برای شما ساخته شده است. در این مقاله، به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید با لیست واژگان نهایی تافل خود، قدم به قدم از پس این امتحان بربیایید.

آیا باید یک لیست واژگان آماده را انتخاب کنید؟

من مطمئن هستم که استفاده از فهرست واژگان آماده بسیار وسوسه‌انگیز است. گزینه‌های بی‌شماری برای فهرست واژگان در اینترنت یا کتابفروشی‌ها وجود دارد. با این حال، بهترین گزینه، گزینه‌ای است که برای شما کار کند. محتوا یا منابعی که توجه شما را جلب می‌کند، ضرورتاً ممکن است مفیدترین نباشد.

در حالیکه فهرست واژگان تافل گوناگون و استانداردی وجود دارد، ما به شما توصیه می‌کنیم که خودتان آن را تهیه کنید. وقتی صحبت از یادگیری لغات به‌میان می‌آید، یک گزینه مناسب همه نیست. هر زبان‌آموزی سرعت و استعداد متفاوتی برای به‌خاطر سپردن واژگان دارد. برخی افراد کلمات جدید را سریع‌تر یاد می‌گیرند و آن‌ها را به مخزن کلمات بزرگ خود اضافه می‌کنند. با این حال، برخی دیگر هم هستند که باید زمان بیشتری را صرف یادگیری هر کلمه کنند، چون در گذشته از کلمات متفاوت زیادی استفاده نکرده‌اند.

اولین گام این است که بدانید دانش واژگان فعلی شما در چه جایگاهی قرار دارد. ساده‌ترین راه برای انجام این کار، شرکت در آزمون آزمایشی تافل است. معمولاً یک شخص سوم می‌تواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف‌تان، به ارزیابی سطح زبان شما کمک کند. ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌های یادگیری‌تان توسط خودتان دشوار است. در نتیجه، ما معلمی را توصیه می‌کنیم که می‌تواند به شما بگوید از کجا شروع کنید.

فهرست واژگان تافل خود را سفارشی کنید

تهیه‌ی فهرست واژگانی برای خود خیلی پیچیده نیست. در واقع، این کار باعث صرفه‌جویی در زمان شما در فرایند خسته‌کننده‌ی آشنایی با کلمات می‌شود. در زیر فهرستی از برخی از منابع توصیه‌شده آورده شده که به شما کمک می‌کند فهرست واژگان نهایی تافل خود را بسازید. با این حال، برای اینکه در دریای این کلمات گم نشوید، از موارد زیر برای ایجاد فهرست واژگان خود استفاده کنید.

فهرست واژگان تافل خود را سفارشی کنید

Word List- TOEFL Vocabulary

TOEFL Vocabulary- Alphabetical Order

TOP 1000 Vocabulary Words

Essential Words for TOEFL

TOEFL 5000 Vocabulary List

ارزیابی استعداد خود از قبل به شما کمک می‌کند در زمان صرفه‌جویی کرده و فقط بر روی نواحی مشکل‌دار تمرکز کنید. برای مثال، به طور متوسط، فهرست واژگان و کتاب‌های بالا تقریباً 5000 کلمه را جمع‌آوری کرده‌اند تا شما نمره‌ی بالایی در تافل کسب کنید. نگران نباشید، هیچ‌کس از شما انتظار ندارد که 5000 کلمه را از حفظ بدانید. ممتحنین تافل تسلط شما را با تعداد کلماتی که می‌دانید ارزیابی نمی‌کنند، بلکه با توانایی استفاده‌ی صحیح از آن‌ها در زمینه‌های خاص ارزیابی می‌شوید.

قانون طلایی، یادگیری 'پنج کلمه در روز' را توصیه می‌کند. با این حال، شما نمی‌توانید فقط پنج کلمه را از یک فهرست تصادفی بردارید و آن‌ها را یاد بگیرید. بهترین راه برای به‌خاطر سپردن کلمات، تمرین استفاده از اصطلاحات جدید در موقعیت‌های خاص، دیالوگ‌ها، ترکیب‌‌ها و.... است.

اگر حداقل 50 تا 60 درصد کل فهرست واژگان را از قبل بدانید، برنامه‌ی یادگیری شما کاملاً متفاوت خواهد شد. به این حقیقت توجه داشته باشید که یک لیست کامل نباید بیش از 600 تا 800 کلمه باشد.


فهرست واژگان تافل: 60 کلمه‌ی مهم برای شروع

بهترین فهرست واژگان تافل، فهرستی است که خودتان تهیه کرده‌اید. اما هنگام انتخاب کلمات، سطح پیچیدگی را باید هدف قرار دهید. 60 کلمه برای شروع یادگیری واژگان تافل از این قرار است.

فهرست واژگان تافل: 60 کلمه‌ی مهم برای شروع
Word Word type Definition Example sentence
Academic
Noun or adjective Noun: a university lecturer.
Adjective: a person who excels in their studies
My uncle was an academic
She was a very academic child
Adverse Adjective Unfavorable, inauspicious The medicine might have adverse effects we don’t know about
Adversity
Noun Hardship He overcame significant adversity to become a doctor
Aesthetic Noun A philosophical theory about why things are beautiful
'Now also used as a synonym for “style
Your room has a great aesthetic
Ambiguous
Adjective Unclear, sometimes intentionally unclear Are we friends or enemies? Her body language is ambiguous
Analogy Noun A comparison between two things, or a partial similarity A well-oiled machine is a great analogy for a successful business
Apt Adjective Suitable, extremely fitting The cat was always nervous so Twitchy was an apt name
Banter Noun, verb Noun: (slang, informal) jokes, jovial conversation
Verb: to joke around with someone
The party had everything: great drinks, great atmosphere and great banter
My uncle was bantering at the funeral, it was not appropriate
Bizarre Adjective Odd or strange It was bizarre to run into my next door neighbour in the middle of the desert, thousands of miles from home
Bland Adjective Boring, without flavor or identifying characteristics. My mother’s leek soup is comforting but a little bland
Bombastic Adjective Showy, loud or over-the-top. Often used to describe people The circus was run by a bombastic little man in a red hat
Candid Adjective Without working hard to seem different or important, caught in a moment of naturalness. Often used to describe photos the subject doesn’t know is being taken The candid photos from the wedding were more romantic than the official, posed ones
Chronic Adjective Long-term. Often used to describe illnesses He’s got a chronic cough from smoking every day
Civil Adjective Polite, well-mannered, sometimes in a way that implies a lack of friendliness. Also anything to do with citizens and citizenship I’m not friends with my neighbour, but we are civil to each other
Compatible Adjective When two people or things are able to exist in each other’s presence in harmony, without conflict My ex-husband and I did not have compatible tastes in furniture
Concede Verb To willingly give into something, to admit defeat without a fuss I concede that white was not the smartest color for a table cloth
Crucial Adjective Necessary. Absolutely essential It’s crucial that you hand this assignment in on time
Devastate Verb To destroy or ruin something. Or to disappoint, shock or overwhelm a person in a profound way The tsunami devastated the island. I was devastated when my dog died
Diversify Verb To make something more varied and different in its parts We diversified our workforce and now employ an equal number of women to men
Ephemeral Adjective Lasting for a very short time; here one day and gone the next Instagram posts are one of the most ephemeral art forms: in your feed one moment, forgotten the next
Erratic Adjective In a state of unpredictable and dynamic change He was driving erratically so I knew he was drunk
Fallible Adjective Flawed, not resistant to weaknesses You become a teenager when you realise your parents are fallible
Fiasco Noun A situation which causes a lot of angst and unnecessary effort. Often a little silly A situation which causes a lot of angst and unnecessary effort. Often a little silly.I lost my phone on the way to the interview, it was such a fiasco
Gluttonous Adjective Greedy, especially in regard to food One scoop of ice cream is delicious, two is a special treat, but three is just gluttonous.
Hoax Noun A trick, a situation created to deliberately mislead someone or a group of people The robbers said they needed to enter the house to read the electricity meter, but it was a hoax!
Immune Adjective When someone or something cannot be damaged by something else, they are “immune to” it. It is often used in relation to illness Vegetarians are immune to certain types of cancer
Implicit Adjective A meaning which is suggested, but not stated directly. She didn’t say she was moving out, but it was implicit in her actions
Ingenious Adjective When something is brilliant in an innovative way. Often used to refer to solutions which solve a difficult problem in a simple way We created an ingenious pulley system to move the mattress up 10 flights of stairs
Inhibit Adjective To prevent something’s development, to hold something back Don’t let fear of failure inhibit your personal growth
Jargon Noun Words and phrases developed for use in specific contexts, especially ones that are unnecessary or pointlessly complex The worst thing about being a lawyer is all the legal jargon you have to understand
Lavish Adjective When something is more luxurious than it needs to be, usually in a positive way The empress wore a lavish fur coat and a crown of diamonds
Lucid Adjective Easy to understand, perfectly clear. Also used to mean bright or full of light I couldn’t sleep last night and am not very lucid this morning
Malice Noun Ill-will. Bad vibes. The intent to harm someone or something There was malice in the robber’s smile
Mediocre Adjective Literal meaning is average, but it is often used to describe something worse than average My grades were always mediocre at school
Myriad Adjective Many or lots of something, especially many very dissimilar things Friendship can take a myriad of forms
Nostalgia Noun A feeling of longing for something in the past Fashion today is all about 1990s nostalgia
Notorious Adjective Famous or renowned for bad reasons He was notorious for never doing the washing up
Novice Noun Beginner. Person starting to learn a skill from scratch Even novice fishermen can catch big fish if they are lucky
Oblivious Adjective Describes a person who is completely unaware that something is happening, often in an ignorant way My nephew was oblivious that taking your shoes and socks off in a restaurant is rude
Obtrusive Adjective Something that gets in the way of a positive situation or result. An unwelcome interference My neighbor's new shed is very obtrusive, it blocks my view of the sea
Ostracize Verb When a person is deliberately made to feel unwelcome or separate from a group He was ostracized from society for his unusual paintings
Paradox Noun A situation or phrase that logically contradicts itself Mistakes are a sign that we are failing, but paradoxically, making mistakes is the way for us to learn to succeed
Pedantic Adjective A person or thing that pays special attention to small details. Often has negative connotations My last teacher was so pedantic, she loved correcting every tiny mistake
Plagiarism Noun To copy someone’s work and pretend that you created it yourself I couldn’t borrow your essay! That would be plagiarism
Precarious Adjective A situation that is unstable or at risk of losing balance. As a freelance actress, my income was precarious
Radical Adjective Extreme, or very different from the norm. Can have positive or negative connotations 2020 brought radical change to lifestyles all over the world
Refute Verb To prove something to be wrong or false. Also, to contradict a statement or disagree with it strongly Claims that climate change isn’t man-made have been refuted by leading scientists for decades
Reiterate Verb To mention the same point again, to repeat your idea in a way that strengthens it Just to reiterate: please buy your own milk.
Satellite Noun An object placed into orbit around the earth, usually for communications reasons, such as television satellites. The moon is a natural satellite I’m not sure if that light in the sky is a star or a satellite
Sinister Adjective Something or someone that seems slightly evil, or which might have the potential and intention to cause harm The alley was dark and his shadow looked sinister in the moonlight
Sleazy Adjective Sordid, corrupt or immoral It was 5am and the only night-clubs still open were expensive and sleazy
Tangible Adjective Something that you can measure, or otherwise understand as a definite concept. The opposite is intangible, when you can’t quite describe something exactly We left the meeting with some tangible next steps
Tantamount Adjective Equal to. Virtually the same as something else Leaving the house during the hurricane would be tantamount to suicide
Tenuous Adjective Something that is very fragile, almost on the point of failure. Often used to refer to unproven claims The claim that Geminis have higher divorce rates is tenuous at best
Trivial Adjective Silly, superficial, or lacking in depth. Can be used in a positive or negative sense We talked about trivial things and ignored the difficult problem we needed to discuss
Utilitarian Adjective Something which is purely functional, with no decoration or unnecessary details The bedroom was utilitarian: just a small bed, a chest of drawers and a reading lamp
Versatile Adjective Something or someone that has many uses, or can be adapted to lots of different situations This lipstick is such a versatile colour; I could wear it to work, on a date, or whilst having dinner with my parents
Whim Noun Something you feel like doing for no serious reason, just to please yourself. Implies a sense of spontaneity I bought this teapot on a whim, but now I use it every day
Xenophobia Noun Fear of people who are different, or outside of your everyday norm. Often used as a synonym for “prejudice My grandparents can be very xenophobic sometimes
Zealous Adjective Extremely enthusiastic He hit the tennis ball so zealously that it flew out of the park and onto the road

مجموعه‌ای از فهرست‌های واژگان مفید تهیه کنید

برای تهیه‌ی این فهرست‌ها، اولین گام این است که تمام کلمات آشنا را از فهرست واژگان خود حذف کنید. کلمه‌ای که در تمام لیست‌های واژگان توصیه شده در بالا تکرار نشود، چندان مهم نیست. بنابراین، آن را حذف کنید.

به همین ترتیب، شما باید کلماتی را که ناآشنا هستند و هرگز با آن‌ها برخورد نکرده‌اید حذف کنید.

دلیل پشت این دو گام ساده است- شما نمی‌توانید تعداد قابل‌توجهی از کلمات جدید را درست قبل از امتحان تافل خود به‌خاطر بسپارید.

اینجاست که یک معلم می‌تواند به جدا کردن کلمات غیرضروری که در سطح شما بی‌فایده هستند کمک کند. کلماتی که استفاده می‌کنید، باید با بقیه‌ی زبان شما مطابقت داشته باشد تا طبیعی به‌نظر برسد.

اگر خودتان می‌خواهید این کار را انجام دهید، هر زمان که کلمه‌ای را می‌بینید که احساس می‌کنید قبلاً در جایی شنیده‌اید، اما معنی آن را به‌خاطر نمی‌آورید، می‌توانید از چند فرهنگ لغت آنلاین استفاده کنید.


چرا داشتن فهرست واژگان براساس طبقه‌‌بندی‌ها مهم است؟

معلم‌ها غالباً به شما توصیه می‌کنند که فهرستی را براساس طبقه‌‌بندی‌ها تهیه کنید تا به‌راحتی آن‌ها را به‌خاطر بسپارید. آن‌ها باید مستقیماً با سرگرمی‌ها و سبک زندگی شما مرتبط باشند.

داشتن طبقه‌بندی‌های تصادفی که به هیچ وجه با علایق شما مطابقت ندارند، فایده‌ای ندارد. این نکته‌ی شخصی من به شماست.

شایع‌ترین طبقه‌بندی‌‌های کلمات که زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از: مدرسه یا تحصیل، خانواده، فن‌آوری، شغل، دوستی، سرگرمی، کشورها، افراد مشهور و سفر. پس از انتخاب هر گروه، باید به اضافه کردن کلمات مرتبط به هر دسته در فهرست خود ادامه دهید. من معمولاً توصیه می‌کنم بیشتر روی صفت‌ها تمرکز کنید تا اسم‌ها. گاهی‌اوقات، من حتی فهرست‌ها را به صفت و اسم تقسیم می‌کنم. هر گروه دارای ستونی از اسم و صفت است.

چه سطحی از تسلط از شما انتظار می‌رود؟

همانطور که قبلاً ذکر شد، در آزمون تافل، مهارت‌های شما براساس میزان درک کلمات موجود در فهرست واژگان‌تان ارزیابی می‌شود. به‌یاد داشته باشید که آزمون تافل، شما را ملزم به خواندن مقالات و متون دانشگاهی در بخش ریدینگ برای سوالات مرتبط با واژگان می‌کند. بنابراین، خواندن متون، کتاب‌های غیرداستانی، روزنامه‌ها و پیگیری کلماتی که در این متن‌ها استفاده می‌شود، ضروری است.

شما باید با چگونگی استفاده از کلمات در متون مختلف آشنا باشید. اگر معنی کلمه‌ای را نمی‌دانید، بلافاصله به فرهنگ لغت مراجعه نکنید. آن کلمه و جمله را یادداشت کنید و بعد از خواندن کل متن، معنی آن‌ها را بررسی کنید. حتی قبل از مراجعه به فرهنگ لغت، سعی کنید معنی کلمه را حدس بزنید. سپس بررسی کنید و ببینید که آیا درست حدس زده‌اید یا نه. اگر این تمرین ساده را انجام دهید، احتمالاً کلمه و کاربرد آن را به‌خاطر خواهید سپرد.

همچنین درک معنای کلمه و اینکه در چه موقعیت‌هایی می توانید از آن استفاده کنید بسیار مهم است.

علاوه بر این، توصیه می‌کنم سخنرانی‌های TED را با زیرنویس مشاهده کنید. این به شما کمک می‌کند تا بفهمید که چگونه کلمات خاصی در یک جمله یا یک عبارت خاص استفاده می‌شوند. این تمرین مربوط به بخش اسپیکینگ و رایتینگ تافل است. صحبت‌های وب‌سایت رسمی TED معمولاً با متنی همراه است که می‌توانید هنگام گوش دادن به مکالمه، آن را تماشا کنید.

فهرست واژگان شما باید پیوسته در حال بهبود و گسترش باشد و در نتیجه، شما باید کسی را داشته باشید که بتواند شما را به صورت هفتگی ارزیابی کند.

فلش‌کارت‌های خود را از فهرست واژگان بسازید

سعی کنید یادگیری خود را سرگرم‌کننده سازید. بازی‌های واژگانی شایعی همچون اسکرابل (Scrabble) و پیکشنری (Pictionary) وجود دارد که ما با آن‌ها بزرگ شده‌ایم. با این حال، موثرترین راه، استفاده از فلش‌کارت است. برای این فعالیت، نیازی به همراه ندارید که اجازه می‌دهد آن را در هر زمانی که بخواهید تکرار کنید.

بنابراین، در حالیکه برای تافل آماده می‌شوید، فلش‌کارت خود را بسازید. فلش‌کارت‌های خود را با رنگ‌های مختلف براساس طبقه‌‌بندی‌های انتخاب شده دسته‌بندی کنید. در یک طرف فلش‌کارت باید کلمه ذکر شود و در طرف دیگر، باید 'تعریف' و 'مثال‌های متنی'. به هر حال، می‌توانید فلش‌کارت‌های خود را با ابزارهایی همچون Flashcard Online، Quizlet و اپلیکیشن Anki درست کنید. هر زمان پنج دقیقه وقت استراحت داشتید، به این فلش‌کارت‌ها نگاهی بیندازید. اطمینان حاصل کنید که حداقل پنج مورد از این فلش‌کارت‌ها را در روز می‌خوانید. من معمولاً برای انجام این کارها، یک یادآوری در گوشی خود قرار می‌دهم.

چگونه کلمات موجود در فهرست واژگان خود را یاد بگیریم

شما نباید خود را مجبور کنید که معنی کلمات را خیلی سریع بفهمید. هر کسی می‌تواند کلمه‌ای را که 'یادگرفته' و بخشی از واژگان خود است، تشخیص دهد. برای مثال، افراد بسیار کمی می‌توانند از کلمه‌ی 'serendipity' استفاده کنند. این کلمه‌ای است که ممکن است بخواهید در بخش نوشتن یاد بگیرید، اما نه برای صحبت کردن. افراد معمولاً این‌گونه صحبت نمی‌کنند. بهتر است عملی باشیم تا جاه‌طلب.

این آخرین و مهم‌ترین نکته‌ای است که باید رعایت کنید. وقتی واژگان را یاد گرفتید، این تمرین ساده را برای مهارت‌های واژگانی خود امتحان کنید. تا جایی‌که ممکن است، صفت‌ها را در جملات زیر پُر کنید.

The ……………..boy was lost and he felt………… and ……….. . His ………….condition was remarked upon but no one took any action. The ……………..of the people is ………….

این‌گونه می‌توانید دایره‌ی لغات خود را بررسی کنید:

The young boy was lost and he felt hopeless and directionless. His sick condition was remarked upon but no one took any action. The ignorance of the people is astonishing.

این تمرین می‌تواند به شما کمک کند تا به تمرین کلمات بپردازید و در عین حال، متن را بفهمید. شما می‌توانید این تمرین را با یک دوست انجام دهید و نتایج‌تان را با هم مقایسه کنید.

سخن نهایی

یادگیری لغات جدید، یک فرایند شخصی‌سازی شده است. هیچ فرمول واحدی برای تسریع آن و قابل اجرا کردن آن برای همه‌ی زبان‌آموزان وجود ندارد. اولین گام این است که فهرست واژگان نهایی تافل خود را که با استعداد شما سازگار است، تهیه کنید. این گام، سنگ‌بنای شما برای ادامه‌ی مسیر یادگیری‌تان خواهد بود. برای آزمون تافل، کیفیت کلمات مهم‌تر از کمیّت آن است. در نتیجه، روی استفاده از کلماتی که یاد می‌گیرید، تا حد امکان در زندگی روزمره‌ی خود تمرکز کنید.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT

Listening تافل ترکیبی ازمکالمات پیرامون زندگی و تجارت می باشد.در این مبحث با چگونگی ارتقاء مهارت listening برای آزمون TOEFL و چگونگی کسب نمره قابل قبول در این بخش آشنا می شوید. ...

بیشتر بخوانید
برای بهبود Listening در آزمون تافل این نکات را بدانید

برای بهبود Listening در آزمون تافل این نکات را بدانید

TOEFL یک نگرش خوب بیان علمی از سخنرانی ها و گفتگوهای آکادمیک در محوطه دانشگاه یا کلاس را مهیا می کند. در این پست، به راهکارهایی که واقعا می توانند به توسعه مهارت های Listening TOEFL دانشگاهی که برای آزمون TOEFL و گرفتن نمره خوب در این بخش است بیانجامند، می ...

بیشتر بخوانید
٥ استراتژدي مهم برای موفقیت در آزمون TOEFL

٥ استراتژدي مهم برای موفقیت در آزمون TOEFL

شركت در TOEFL هميشه استرس زا بوده و هست. چراكه بايد يك نمره دقيق و مشخص بگيرين. واسه اين امتحان كلي هزينه ميكنين و ماه ها صرف آماده شدن واسه اون وقت ميزارين.ممكنه جلسه امتحان شلوغ و پر سر و صدا باشه يا اينكه شب قبل امتحان به اندازه كافي نخوابيده باشين. راج ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter