مشاوره رایگان 02145328

موفقیت در ریدینگ جنرال آیلتس

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
موفقیت در ریدینگ جنرال آیلتس موفقیت در ریدینگ جنرال آیلتس

تست ریدینگ جنرال شامل سه بخش و 40 سؤال است. در این تست بیشتر بر موقعیت هایی تمرکز می شود که در زندگی روزمره با آنها مواجه می شویم، از جمله موضوعات کاری مثل اپلای کردن برای یک کار، و علایق کلی. گزیده های هر بخش از کتاب ها، مجلات، روزنامه ها، اطلاعیه ها، تبلیغات و راهنمای شرکت ها گرفته شده است. در ریدینگ جنرال آیلتس باید گزیده هایی از متن کتاب ها، مجلات، روزنامه ها، اطلاعایه ها، تبلیغات و راهنمای شرکت ها را بخوانید. اینها مطالبی هستند که به احتمال زیاد در یک کشور انگلیسی زبان هر روز به آنها برخورد می کنید. هر تست سه بخش دارد، بخش 1 حاوی دو تا سه متن کوتاه، بخش 2 شامل دو متن و بخش 3 شامل یک متن طولانی تر است.

نگاهی به نوع متن های ریدینگ جنرال آیلتس

 • بخش یک به مهارت های بقای اجتماعی (social survival) شما نگاه می کند. سؤالات از متن های کوتاهی گرفته شده اند که به زندگی روزمره در یک کشور انگلیسی زبان مربوط می شوند، مثل اطلاعیه ها، تبیلغات و تایم تیبل ها.
 • بخش 2 به مهارت های بقای شما در محل کار نگاه می کند. این متن ها از توصیفات شغلی (job descriptions)، قراردادها، راهنماهای پیشرفت و آموزش  کارکنان، و همچنین مدارک مربوط به پرداخت حقوق و شرایط محل کار گرفته شده اند.
 • بخش 3 شامل متنی طولانی و پیچیده راجع به یک موضوع عمومی است. این متن ها از روزنامه ها، مجلات و کتاب ها گرفته شده اند. در بخش reading آزمون آیلتس به میزان درک شما از ایده های اصلی، جزئیات، نتیجه گیری ها و معانی ضمنی نگاه می کند. همچنین در این بخش توانایی شما در دنبال کردن یک استدلال و توسعه آن، تشخیص نظر، نگرش ها و هدف نویسنده ارزیابی می شود.

بررسی سوالات Diagram label completion ریدینگ آیلتس

در این نوع سؤالات باید لیبل های (labels) روی یک دیاگرام را کامل کنید که به توصیف آمده در متن مربوط می شوند. دستورالعمل های آمده در صورت سؤال کاملا مشخص می کنند که باید در پاسخ های خودتان از چه تعداد کلمه یا عدد استفاده کنید، مثلا NO MORE THAN THREE WORDS AND، A NUMBER from the passage، ONE WORD ONLY یا NO MORE THAN TWO WORDS. اگر بیشتر از عدد یا کلمات خواسته شده بنویسید نمره این سؤال را نمی گیرید. اعداد می توانند حروفی یا عددی باشند. کلمات دارای خط تیره (hyphen) یک کلمه حساب می شوند. ترتیب پاسخ ها لزوما بر اساس ترتیب  آمده در متن نیست. البته آنها معمولا در یک بخش متن قرار دارند تا در کل متن. دیاگرام ممکن است یک نوع دستگاه یا بخش هایی از یک ساختمان یا هر نوع المانی که به صورت تصویری قابل ارائه است باشد. در این نوع تسک بیشتر از متن هایی که فرایندهایی را توصیف می کنند یا متن های توصیفی استفاده می شود. در Diagram label completion توانایی شما در درک یک توصیف کامل و ارتباط دادن آن با اطلاعات آمده به شکل یک دیاگرام ارزیابی می شود. 

بررسی سوالات Identifying a writer's views or claims ریدینگ آیلتس

در این نوع سؤال، که باید دیدگاه یا ادعای نویسنده را شناسایی کنید، چند جمله به شما داده می شود و از شما پرسیده می شود: Do the following statements agree with the views/claims of the writer? بعد از شما خواسته می شود تا یکی از گزینه های Yes، No یا Not given را انتخاب کنید. مسئله مهم این است که تفاوت بین No و Not given را بدانید. No یعنی اینکه دیدگاه ها یا ادعاهای نویسنده با جمله داده شده متضاد هسند. Not given به این معنی است که دیدگاه یا ادعا نه تأیید شده است و نه رد. برای جواب دادن به این سؤال باید مراقب باشید تا تحت تأثیر دانش و اطلاعات خود در زمینه تاپیک آمده قرار نگیرید. در این نوع سؤال توانایی شما در تشخیص نظرات و ایده های نویسنده ارزیابی می شود. بنابراین بیشتر از متن های استدلالی (discursive) یا بحث انگیز (argumentative) استفاده می شود. 

بررسی سوالات Identifying information ریدینگ آیلتس

وقتی از شما خواسته می شود تا اطلاعات را شناسایی کنید چند جمله به شما داده می شود و از شما پرسیده می شود: Do the following statements agree with the information in the text? وقتی به این نوع سؤال جواب می دهید باید یکی از گزینه های True،False یا Not given را بنویسید. در اینجا هم نکته مهم تشخیص تفاوت بین True، False و Not given است. False یعنی اینکه متن، عکس چیزی که در جمله سؤال آمده است را بیان می کند. Not given یعنی اینکه جمله اطلاعات آمده در متن را نه تأیید می کند و نه با آن مغایرت دارد.

بررسی سوالات Matching features ریدینگ آیلتس

در این بخش از شما خواسته می شود تا یک مجموعه جمله یا اطلاعاتی را به فهرستی از گزینه ها وصل کنید. گزینه ها به صورت گروهایی از ویژگی های گرفته شده از متن ارائه شده اند و هر کدام از آنها با یک حرف مشخص شده است. مثلا ممکن است از شما خواسته شود تا یافته هایی تحقیقی مختلف را به فهرستی از محققان، یا ویژگی هایی را به سن های مربوط به آنها، رویدادهایی را وقایع تاریخی و ... وصل کنید. ممکن است چند گزینه اضافی باشند و چند گزینه هم بیشتر از یک بار استفاده شده باشند؛ این موضوع در صورت سؤال به شما گفته می شود. در بخش Matching features توانایی شما در تشخیص روابط و پیوندها بین واقعیات در متن و همچنین توانایی شما در تشخیص نظرها و نظریه ها ارزیابی می شود. هم اطلاعات مبتنی بر واقعیت (factual information) و هم متن های استدلالی مبتنی بر نظر (opinion-based) در این بخش قابل استفاده هستند. شما باید از توانایی skim و scan کردن متن برخوردار باشید تا بتوانید اطلاعات و جزئیات مورد نیاز را تشخیص بدهید و گزینه ها را به هم وصل کنید.  

بررسی سوالات Matching headings ریدینگ آیلتس

منظور از heading (سرتیتر) ایده و مضمون اصلی یک پاراگراف یا بخشی از یک متن است. در سؤال Matching headings فهرستی از سرتیتر ها به شما داده می شود و از شما خواسته می شود تا یک سرتیتر را به پاراگراف یا بخش مربوط به آن وصل کنید. همیشه تعداد سرتیتر ها از تعداد پاراگراف ها یا بخش ها بیشتر است، پس بعضی سرتیتر ها اصلا استفاده نمی شوند. ممکن است بعضی پاراگراف ها یا بخش ها در تسک گنجانده نشوند. در این نوع سؤال از متن هایی استفاده می شود که حاوی پاراگراف ها یا بخش هایی با مضامین (themes) روشن و مشخص هستند. در Matching headings توانایی شما در تشخیص ایده اصلی یا مضمون پاراگراف ها یا بخش های یک متن و تمیز دادن ایده اصلی از ایده های حمایت کننده یا فرعی (supporting) سنجیده می شود. 

بررسی سوالات Matching information ریدینگ آیلتس

در این نوع سؤال از شما خواسته می شود تا اطلاعاتی مشخص در پاراگراف ها یا بخش های مشخص شده با حروف در یک متن را تعیین کنید و بعد حروف پاراگراف ها یا بخش های صحیح را انتخاب کنید.

ممکن است از شما خواسته شود تا این موارد را پیدا کنید:

 • specific detail (جزئیاتی مشخص)
 • an example (یک مثال)
 • a reason (یک دلیل)
 • a description (یک توصیف)
 • a comparison (یک مقایسه)
 • a summary (یک خلاصه)
 • an explanation (یک توضیح)

لزوما نباید در هر پاراگراف یا بخش از متن اطلاعات پیدا کنید، ولی در هر پاراگراف یا بخش لازم است بیشتر از یک نوع اطلاعات را مشخص کنید. در این صورت به شما گفته می شود که می توانید از یک حرف بیشتر از یک بار استفاده کنید. در این نوع سؤال از هر متنی استفاده می شود، چرا که در آن طیف وسیعی از مهارت های خواندن تست می شود، از مشخص کردن جزئیات تا تشخیص دادن یک خلاصه یا تعریف. در Matching information توانایی شما در جستجو کردن برای اطلاعات مشخص ارزیابی می شود.

بررسی سوالات Matching sentence endings ریدینگ آیلتس

در این نوع سؤال قسمت اول یک جمله بر اساس متن به شما داده می شود و از شما خواسته می شود تا بهترین راه برای تکمیل آن طبق فهرستی از گزینه های احتمالی را انتخاب کنید. تعداد گزینه ها از تعداد سؤالات بیشتر است. بعد از آن باید گزینه درست برای تکمیل کردن جمله را پیدا کنید. ترتیب سؤالات طبق اطلاعات آمده در متن است، یعنی جواب سؤال اول در این گروه قبل از جواب سؤال دوم می آید، و الی آخر. در Matching sentence endings توانایی شما در درک ایده های اصلی در یک جمله ارزیابی می شود. 

بررسی سوالات Multiple choice ریدینگ آیلتس

سوالات چند گزینه ای به صوت های گوناگون تعریف شده اند:

 • Choose the best answer from four choices (A, B, C or D)
 • Choose the best two answers from five choices (A, B, C, D or E)
 • Choose the best three answers from seven choices (A, B, C, D, E, F or G)

هر سؤال چندگزینه ای می تواند شامل کامل کردن یک جمله باشد، که در آن بخش اول یک جمله به شما داده می شود و بعد شما باید بهترین راه برای تکمیل کردن آن طبق گزینه های داده شده را انتخاب کنید، یا شاید از شما خواسته شود تا یک سؤال کامل را جواب بدهید، که برای این کار باید بهترین گزینه را انتخاب کنید. ترتیب سؤالات به همان ترتیب سؤالات آمده در متن است. یعنی جواب اولین سؤال چندگزینه ای قبل از جواب دومین سؤال چندگزینه ای در متن قرار دارد.

بررسی سوالات Sentence completion ریدینگ آیلتس

در این نوع سؤال شما باید جملاتی که از متن گرفته شده است را کامل کنید. در صورت سؤال به شما گفته می شود که باید چه تعداد کلمه یا عدد را در جوابتان استفاده کنید. برای مثال NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER، ONE WORD ONLY یا NO MORE THAN TWO WORDS. اگر بیشتر از مقدار خواسته شده بنویسید نمره سؤال را نمی گیرید. می توانید اعداد را به صورت حروفی یا عددی بنویسید. کلمات دارای خط تیره یک کلمه حساب می شوند. ترتیب سؤالات طبق اطلاعات آمده در متن است، یعنی جواب سؤال اول در این گروه قبل از جواب سؤال دوم می آید و الی آخر.

در این نوع سؤال توانایی شما در مشخص کردن جزئیات یا اطلاعاتی خاص ارزیابی می شود. 

بررسی سوالات Short-answer questions ریدینگ آیلتس

در این نوع سؤال از شما خواسته می شود تا با یک پاسخ کوتاه به یک سؤال جواب بدهید. سؤالات بیشتر به اطلاعاتی در مورد متن مربوط می شوند.

در پاسخ های خودتان باید از کلمات یا اعداد متن استفاده کنید. در صورت سؤال به شما گفته می شود که باید چه تعداد کلمه یا عدد را در جوابتان استفاده کنید. برای مثال NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER، ONE WORD ONLY یا NO MORE THAN TWO WORDS. اگر بیشتر از مقدار خواسته شده بنویسید نمره سؤال را نمی گیرید. می توانید اعداد را به صورت حروفی یا عددی بنویسید. کلمات دارای خط تیره یک کلمه حساب می شوند. 

در این سؤالات توانایی شما در مشخص کردن و فهم اطلاعاتی دقیق در متن سنجیده می شود. 

بررسی سوالات Summary, note, table, flow-chart completion ریدینگ آیلتس

در این نوع سؤال خلاصه ای از بخشی از یک متن به شما داده می شود و از شما خواسته می شود تا آن را با اطلاعاتی که از متن می گیرید کامل کنید. معمولا این خلاصه از بخشی از متن گرفته می شود تا کل آن.  

اطلاعات داده شده می تواند به یکی از شکل های زیر باشد:

چند جمله متصل به هم که از متن گرفته می شود (با عنوان خلاصه)

چند یادداشت (note)

یک جدول که چند ستون آن خالی یا تا حدودی خالی است (با عنوان جدول/table)

مجموعه ای از باکس ها یا نقاطی که با فلش به هم وصل شده اند تا ترتیب وقوع چند رویداد را به شما نشان بدهند، و در آن بعضی از باکس ها یا فلش ها خالی یا تا حدی خالی هستند (با عنوان فلو چارت/flow-chart)

پاسخ ها لزوما به ترتیب آمده در متن نیستند. ولی معمولا از یک بخش از متن هستند تا از کل آن.

این تسک دو نوع مختلف دارد. ممکن است یکی از این دو کار از شما خواسته شود:

select words from the text (کلمات را از متن انتخاب کنید)

select from a list of answers (از بین چند پاسخ گزینه درست را انتخاب کنید)

در صورت سؤال به شما گفته می شود که باید چه تعداد کلمه یا عدد را در جوابتان استفاده کنید. برای مثال NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER، ONE WORD ONLY یا NO MORE THAN TWO WORDS. اگر بیشتر از مقدار خواسته شده بنویسید نمره سؤال را نمی گیرید. می توانید اعداد را به صورت حروفی یا عددی بنویسید. کلمات دارای خط تیره یک کلمه حساب می شوند. هر جا که فهرستی از پاسخ ها ارائه شده باشد غالبا آنها فقط یک کلمه ای و بدون خط تیره هستند.

چون این نوع تسک بیشتر به اطلاعات مبتنی بر واقعیت مربوط می شود در غالب موارد از متن های توصیفی استفاده می شود. 

در بخش خلاصه نویسی توانایی شما در درک جزئیات و/یا ایده های اصلی بخشی از متن سنجیده می شود. در انواع مختلف این سؤال باید نوع کلمه (هایی) که در یک جای خالی قرار می گیرند را بدانید (مثلا اینکه به یک اسم نیاز دارید یا به یک فعل).

فرق بین skimming و scanning چیه؟

چطور در آیلتس برای پیدا کردن کلمات کلیدی از scan و skim کردن استفاده کنید؟

 • skimming یعنی خواندن سریع متن برای به دست آوردن نظر و دیدگاهی کلی از متن؛
 • scanning یعنی خواندن سریع متن برای پیدا کردن جزئیاتی مشخص در متن.

چه تکنیک هایی برای skimming وجود دارد؟

 • همیشه به عنوان ها (title)، سرتیترها و جملات اصلی متن دقت کنید چون می توانید ایده های اصلی متن را از روی آنها تشخیص بدهید. برای skimming همیشه بخش های اصلی متن مثل عنوان ها و سرتیترها را به دقت بخوانید. اگر این کار را انجام بدهید ایده اصلی کل متن، بخش یا پاراگراف برای شما مشخص می شود. 
 • یکی از تکنیک های عالی دیگر خواندن جمله اول یا اولین و آخرین جمله یک پاراگراف است. در بیشتر مواقع جمله اول و/یا آخر یک پاراگراف اطلاعاتی کافی را در مورد این پاراگراف ارائه می دهد. جواب دادن به سؤالات title match و heading match با استفاده از این تکنیک آسان تر است.

چه تکنیک هایی برای scanning وجود دارد؟

 • در scanning کلمات کلیدی بیشترین اهمیت را دارند. در زمان scanning کلماتی مثل اسامی خاص، تاریخ ها، اعداد و زمان ها چیزهایی هستند که باید به دنبال آنها بگردید. همچنین با تکنیک scanning می توانید جزئیات مشخصی را هم پیدا کنید. نکته مهم در این تکنیک دانستن کلمات کلیدی در پرسش است تا از این طریق بتوانید کلمات کلیدی در متن را پیدا کنید. 
 • وقتی برای جزئیات مشخصی می گردید چند راه برای scan کردن یک متن وجود دارد. چند مثال:
  • کمک گرفتن از انگشت یا خودکار/مداد یک تکنیک عالی برای scanning است. روش دیگر خط کشیدن دور یا زیر کلمات کلیدی است.

مطالب مرتبط

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

متحان ریدینگ سه بخش داره، یعنی شما باید 3 متن مجزا رو بخونید. چند سوال برای هر بخش وجود داره و شما 60 دقیقه برای خوندن متن‌ها و جواب دادن به تمام سوالا زمان دارید. ممکنه قبلاً چند تا تست ریدینگ رو دیده و متوجه شده باشین که برخی سوالات بر حسب اونچه که از ...

چطور در READING آیلتس 9 شدم!
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

چطور در READING آیلتس 9 شدم!

کاری که من کردم این بود که تستهای کمبریج آیلتس هارو زدم و فقط کلمات کلیدی متن هارو چک کردم یعنی اون کلماتی که در سوال ها بودن و من معنیشون نمیدونستم و باعث میشد نتونم سوال رو بفهمم و یا اونهایی که مستقیما جواب سوالا بودن و یا پیدا کردن جواب سوال ها مبتنی ب ...

پاسخ های کوتاه در Reading آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-28

پاسخ های کوتاه در Reading آیلتس

در این نوع سئوال، شما باید سئوالات درباره جزئیات واقعی در متن را جواب بدهید. جوابها را بصورت کلمات یا اعداد بر روی پاسخنامه بنویسید. • جوابها باید از کلمات درون متن گرفته شده باشد و نباید از یک تعداد کلمه محدود بیشتر باشد. برای مثال، بیشتر از دو کلمه ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی