بخشپذیری (Divisibility) در بخش ریاضی GRE

بخشپذیری (Divisibility) در بخش ریاضی GRE

می دانیم مجموع، تفاضل و حاصل ضرب هر دو عدد صحیح عددی صحیح است اما تقسیم عددی صحیح بر عدد صحیح دیگری لزوما عددی صحیح نیست.

اگر a و b دو عدد صحیح باشند و b نا صفر، گوییم a بر b بخشپذیر(a is divisible by b) است هرگاه عدد صحیحی مثل c وجود داشته باشد به طوری که a=bc.

اگر a بر b بخشپذیر باشد، b را عامل (factor) از a گوییم.

مثال: 18 بر 6 بخشپذیر است چون 6×3=18. اما 18 بر 5 بخشپذیر نیست.

فرض کنیم که a و b و c اعدادی صحیح باشند (b و c ناصفر). در این صورت:

  • اگر a  بر b بخشپذیر باشد آنگاه a بر –b و –a  بر b نیز بخشپذیر است.

مثلا 12 بر 3 بخشپذیر است. همینطور 12 بر 3- (4-×3-=12) و 12- بر3 (4-×3=12-) بخشپذیر است.

  • اگر c عاملی از ab باشد و c عاملی از a نباشد آنگاه c عاملی از b است.

If 9 is a factor of integer number 35t which of following could be the value of t?

(I) 64           (II) 654975          (III) 9

9 must be a factor of 35 or t. since 9 is not a factor of 35 then must be a factor of t. (II) and (III) are divisible by 9. Thus the answer is (II, III)

  • اگر c عاملی از a باشد آنگاه c عاملی از مضارب a نیز هست.

مثلا 7 عاملی از 21 است همچنین 7 عاملی از 21×5=105 نیز هست.

  • اگر c عاملی از دو عدد صحیح باشد آنگاه c عاملی از مجموع یا تفریق آن ها نیز هست.

مثال: 9 عاملی از 27 و 45 است. همچنین 9 عاملی از 45+27=72 نیز هست.

 در واقع در حالت کلی:

اگر  c عاملی از a و عاملی از b باشد آنگاه c عاملی از ax+by نیز هست ( که x و y اعدادی صحیح هستند).

مثال: 6 عاملی از 18 و 24 است. همینطور 6 عاملی از6=48-54=24×2-18×3  نیز هست.

  • اگر c عاملی از a باشد آنگاه |c|≤|a|.
  • اگر c عاملی از b و b عاملی از a باشد آنگاه c عاملی از a نیز هست.

مثلا 15 عاملی از 30 و 30 عاملی از 150 است پس 15 عاملی از 150 نیز هست.

Let a, b be integers and 11 be a factor of 6a-b and also 2a-3b. Which of the following must be divisible by 11?

(I) 1      (II) 10a-15b    (III) 0    (IV) 4a+2b

Clearly (I) is impossible. 10a-5b=5(2a-3b), then this is possible and (III) is obviously possible.

4a+2b=6a-b-(2a-3b), thus this is possible too. Then the answer is (II, III, IV).
مضرب مشترک (common multiple):

فرض کنیم a و b اعداد صحیح ناصفری باشند. عدد صحیح c را مضرب مشترک a و b گوییم هرگاه a و b عامل c باشند.

مثلا 42 مضرب مشترک 2 و 3 است.  

اگر t عدد صحیحی باشد آنگاه tab مضرب  مشترکی از a و b است. بنابراین دو عدد صحیح بینهایت مضرب مشترک دارند.

در میان مضرب های مشترک a و b کوچکترین آن ها را کوچکترین مضرب مشترک (least common multiple) آن دو گوییم و با نماد LCM(a,b) یا  [a,b] می دهیم.

هر مضرب مشترک a و b بر [a,b] بخشپذیر است.

  • اگر اعداد a و b عامل مشترک نداشته باشند آنگاه کوچترین مضرب مشترک آن ها حاصلضربشان است.

مثال: کوچکترن مضرب مشترک 15 و 17 برابر است با 15×17=255

  • اگر a یک عامل b باشد آنگاه [a,b]=|b|.
  • اگر a,b]=L] آنگاه ca , cb]=cL] (که c یک عدد صحیح دلخواه است.)
  • اگر a,b]=L] آنگاه an,bn]=Ln]                 .

If n is the smallest of three consecutive positive integers, which of the following must be true?

(A) n is divisible by 3                            (B) n is even                          (C) n is odd

(D) (n)(n+2) is even     (E) n(n+1)(n+2) is divisible by 3

چون n یک عدد دلخواه است بنابراین می تواند بر 3 بخشپذیر باشد یا نباشد همچنین فرد یا زوج باشد. پس سه گزینه اول رد می شوند. از طرفی اگر n زوج یا فرد باشد آنگاه (n+2) نیز به ترتیب زوج یا فرد است، پس گزینه (D) نیز رد می شود. در نتیجه گزینه (E) درست است. در واقع چون مضارب 3 دو تا در میان قرار دارند بنابراین یکی از اعداد n یا n+1 یا n+2 باید بر 3 بخشپذیر باشد.(همچنین یکی از این اعداد باید زوج باشد پس حاصلضرب هر سه عدد صحیح متوالی همواره بر 6 بخشپذیر است)

If the integer x is divisible by 3 but not by 2, then which one of the following expressions is NEVER an integer?

(A) (x+1)/2         (B) x/7          (C) x2/3          (D)x3/3           (E) x/24

برای رد کردن گزینه (A) کافیست به x مقدار 3 و برای رد کردن گزینه (B) کافیست به x مقدار 21 بدهیم. از طرفی چون 3 عاملی از x است بنابراین 3 عاملی از هر مضرب x یا توانی از x نیز هست، پس گزینه های (C) و (D) نیز رد می شوند. بنابراین گزینه (E)  جواب سوال است. ( در واقع 2 عاملی از 24 است پس برای اینکه x/24 عددی صحیح شود یعنی 24 عامل x باشد، x هم باید عامل 2 داشته باشد که با فرض در تناقض است)

If (x+y)/(x-y)=3 and x and y are integers, which one of the following must be true?

(A) x is divisible by 4                    (B) y is odd                     (C) y is even   

                           (D) x is even                   (E) x is a irreducible fraction

 x+y =3 (x-y) → 2x=4y → x=2y

بنابراین x عددی زوج است و چون فقط یکی از گزینه ها درست است پس جواب گزینه (D) است.

 If least common multiple of 2n and 2n-1 is 30 then what is the value of n3-n2+1?

2n و 2n-1 دو عدد متوالی اند که عامل هایی از 30 هستند. تنها مقادیر ممکن برای آن ها 5 و 6 است. پس n=3 در نتیجه جواب برابر است با  19=1+9-27.

 Let M be the least common factor of two positive integers a and b. If M=5a+14 then what is maximum difference of a and b?

a و b عامل هایی از M هستند. چون a عاملی از 5a  است پس باید عاملی از 14 نیز باشد. پس a می تواند 5 یا 2 یا 7 یا 14 باشد.اگر به a مقادیر 2 یا 5 یا 7 یا 14 را بدهیم آنگاه برای M به ترتیب مقادیر 24 و 39 و 49 و 84 را خواهیم داشت. چون بیشترین مقدار تفاضل را میخواهیم کافیست b را برابر با M قرار دهیم. بیشترین مقدار برای b=84 بدست می آید.

70=84-14.

If a and b and c are integers and bc is divisible by a and b is not divisible by a then which of following must be true?

(I) LCM(b,bc) is divisible by c      (II) LCM(b , bc) is divisible by a    (III) c is divisible by a

چون b عامل bc است پس [b,bc]=|bc| بنابراین گزینه 1 نادرست است (|bc|>|c|). اما با توجه به فرض گزینه (II) درست است. همینطور می دانیم که اگر a عاملی از bc باشد و عاملی از b نباشد پس باید عاملی از c باشد. پس گزینه (III) نیز درست است. در نتیجه جواب گزینه های (II) و (III) است.

 If for two positive integers a and b and every positive integer n, the number bn  is a factor of an, which one is not true?

(A) b is a factor of a    (B) [a,b]=a    (C) [a2,b]=ab   (D) [a4,b2 ]=a4

اگر به n مقدار 1 بدهیم آنگاه b عاملی از a است پس گزینه های A و  B درستند. همینطور اگر به n مقدار 2 بدهیم آنگاه b2 عاملی از a2 است و چون a2 عاملی از a4 است پس گزینه D نیز درست است. پس جواب گزینه C است. در واقع b عاملی از a است پس a2,b]=a2 ].                  

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!

شما هم قبل از امتحان دلتون هُرّی می ریزه؟ حتی سر جلسه ی آزمون آزمایشی GRE ؟ منم همین طور، با اینکه هشت ساله دارم توی آزمون های GRE شرکت می کنم. من در طول این سالها چندتا فن یاد گرفتم که کمکم میکنه در طول آزمون GRE آرامش خودمو حفظ کنم و نمره ی عالی بگیرم، ا ...

بیشتر بخوانید
5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد

5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد

پیدا کردن برنامه های تحصیلات تکمیلی متناسب با حرفه و نیاز های شما می تواند خسته کننده باشد. با توجه به میانگین هزینه یک فارغ التحصیل در ایالات متحده حدودا از $ 30،000 تا $ 120،000 ، سرمایه گذاری بزرگی در آینده است که نمی توانید به آسانی از آن بگذرید.حتی پی ...

بیشتر بخوانید
6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE

6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE

مفروضات بدون ارائه دلیل یکی از معمول ترین ایرادهای موجود در بخش تحلیل استدلال در آزمون GRE است. میدونید که توی این بخش شما باید یک استدلال داده شده رو نقد کنید و ایرادهای معمولش رو پیدا کنید. این Unjustified Assumption خیلی مهمه. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter