محاسبه نمره ی آیلتس

محاسبه نمره ی آیلتس

فهرست عناوین

نمره کل لیسنینگ در آزمون آیلتس 

سؤالات شما در پارت لیسنینگ بر مبنای چهار صدای ضبط شده است که از چهار سناریوی مختلف گرفته شده اند. در هر صدا یک موقعیت مختلف که هر روز با آنها مواجه می شوید را پوشش داده می شود، مثل گفتگوی بین دو فرد، یک مونولوگ از یک موقعیت اجتماعی (یک سخنرانی)، یک گفتگوی بین 4 نفر و در نهایت یک مونولوگ با مزمون آکادمیک را می شنوید. در پارت لیسنینگ باید به 40 سؤال جواب بدهید و برای هر سؤال یک نمره می گیرید. کل جواب های درست برای محاسبه نمره نهایی کل لیسنینگ شما استفاده می شود. مهم است که به تمام سؤالات جواب بدهید چون سؤالات بی جواب هیچ نمره ای ندارند. مثلا باید نمره خام شما از 40، 35 باشد تا به نمره ی 8 در بخش لیسنینگ آیلتس برسید، این نمره برای محاسبه ی نمره ی کل آیلتس شما استفاده می شود.

نمره بندی بخش لیسنینگ آیلتس

ویژگی های نمره 9 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت : متخصص

تسلط کامل بر زبان: روان و دقیق به همراه درک کامل.

ویژگی های نمره 8 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر بسیار خوب

توصیف: تسلط کامل بر زبان همراه با بی دقتی ها و اشتباهات غیرسیستماتیک. ممکن است در موقعیت های ناآشنا برداشت های اشتباهی صورت بگیرد. استدلال ها و گفتگوی های پیچیده و پر از جزئیات به خوبی مدیریت می شوند.

ویژگی های نمره 7 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر خوب

توصیف: تسلط به زبان به همراه بی دقتی ها، اشتباهات و برداشت های نادرست پراکنده. معمولا زبان پیچیده را مدیریت می کند و استدلال های پر از جزئیات را درک می کند.

ویژگی های نمره 6 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت: کابر کامل

توصیف: تسلط مؤثر به زبان، به همراه بی دقتی ها، اشتباهات و برداشت های نادرست. می تواند زبان نسبتا پیچیده را درک کند و از آن استفاده کند، مخصوصا در موقعیت های آشنا.

ویژگی های نمره 5 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر معمولی

توصیف: تسلط نسبی بر زبان، درک معنی کلی در بیشتر موقعیت ها با احتمال اشتباهات زیاد. توانایی مدیریت ارتباطات ابتدایی در حوزه خود را دارد.

ویژگی های نمره 4 لیسنینگ آیلتس

 سطح مهارت: کاربر محدود

توصیف: درک ابتدایی محدود به موقعیت های آشنا. مشکلات متعدد در درک و بیان. عدم توانایی در استفاده از زبان پیچیده.
ویژگی های نمره 3 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر بسیار محدود

توصیف: فقط در موقعیت های آشنا معنی را درک می کند و انتقال می دهد. قطع مکرر جریان برقراری ارتباط.

ویژگی های نمره 2 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر متناوب

توصیف: برقراری ارتباط واقعی غیرممکن است مگر برای اطلاعات ابتدایی و با استفاده از کلمات جداگانه یا فرمول های کوتاه در موقعیت های آشنا و رفع نیازهای اولیه. دشواری زیاد در درک انگلیسی گفتاری و نوشتاری.

ویژگی های نمره 1 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت: بدون کاربر

توصیف: عدم توانایی در استفاده از زبان به جز چند کلمه جداگانه.

ویژگی های نمره 0 لیسنینگ آیلتس

سطح مهارت: عدم شرکت در آزمون

توصیف: هیچ اطلاعات قابل سنجشی ارائه نشده است.

نمره کل ریدینگ در آزمون آیلتس

پارت ریدینگ از 40 سؤال تشکیل شده است که بر مبنای سه متن طولانی هستند. سؤالات چندگزینه ای، تشخیص اطلاعات و دیدگاه ها و ادعاهای یک نویسنده، تطبیق اطلاعات، عنوان ها، ویژگی ها و پایان جملات، تکمیل جمله، یادداشت، جدول، diagram label یا تکمیل فلو چارت و سؤالات جواب کوتاه. در بخش ریدینگ برای هر پاسخ صحیح یک نمره می گیرید. کل جواب های درست برای محاسبه نمره نهایی کل ریدینگ شما استفاده می شود. مهم است که به تمام سؤالات جواب بدهید چون سؤالات بی جواب هیچ نمره ای ندارند. پارت ریدینگ در آزمون آیلتس متفاوت از آزمون های General Training و Academic هستند. البته تعداد سؤال ها و انواع سؤال ها برای تمام انواع مختلف آزمون آیلتس یکسان هستند. در پارت ریدینگ شما به 40 سؤال که بر مبنای سه متن طولانی هستند پاسخ می دهید. هر سؤال فقط یک جواب درست دارد. برای هر جواب درست یک نمره می گیرید. تعداد کل نمره ها تعیین کننده نمره ریدینگ شما است. از این نمره برای محاسبه نمره ی اورال آیلتس شما استفاده می شود.

نمره بندی ریدینگ آیلتس

ویژگی های نمره 9 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: تخصص

تسلط کامل بر زبان: روان و دقیق به همراه درک کامل.

ویژگی های نمره 8 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر بسیار خوب

توصیف: تسلط کامل بر زبان همراه با بی دقتی ها و اشتباهات غیرسیستماتیک. ممکن است در موقعیت های ناآشنا برداشت های اشتباهی صورت بگیرد. استدلال ها و گفتگوی های پیچیده و پر از جزئیات به خوبی مدیریت می شوند.

ویژگی های نمره 7 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر خوب

توصیفک تسلط بر زبان به همراه بی دقتی ها، اشتباهات و برداشت های نادرست پراکنده. معمولا زبان پیچیده مدیریت می شود و استدلال های پر از جزئیات درک می شود.

ویژگی های نمره 6 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: کابر کامل

توصیف: تسلط مؤثر بر زبان، به همراه بی دقتی ها، اشتباهات و برداشت های نادرست. زبان نسبتا پیچیده درک می شود و از آن استفاده می شود، مخصوصا در موقعیت های آشنا.
ویژگی های نمره 5 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر معمولی

توصیف: تسلط نسبی بر زبان، درک معنی کلی در بیشتر موقعیت ها با احتمال اشتباهات زیاد. توانایی مدیریت ارتباطات ابتدایی در حوزه تخصصی کاربر.

ویژگی های نمره 4 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر محدود

توصیف: درک ابتدایی محدود به موقعیت های آشنا. مشکلات متعدد در درک و بیان. عدم توانایی در استفاده از زبان پیچیده.

ویژگی های نمره 3 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر بسیار محدود

توصیف: فقط در موقعیت های آشنا معنی درک می شود و منتقل می شود. قطع مکرر جریان برقراری ارتباط.

ویژگی های نمره 2 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: کاربر متناوب

توصیف: برقراری ارتباط واقعی غیرممکن است مگر برای اطلاعات ابتدایی و با استفاده از کلمات جداگانه یا فرمول های کوتاه در موقعیت های آشنا و رفع نیازهای اولیه. دشواری زیاد در درک انگلیسی گفتاری و نوشتاری.

ویژگی های نمره 1 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: بدون کاربر

توصیف: عدم توانایی در استفاده از زبان به جز چند کلمه جداگانه.

ویژگی های نمره 0 ریدینگ آیلتس

سطح مهارت: عدم شرکت در آزمون

توصیف: هیچ اطلاعات قابل سنجشی ارائه نشده است.

نمره بندی رایتینگ آیلتس

ممتحنین آیلتس باید از صلاحیت کامل و مرتبط برای تدریس و تجربه کافی برخوردار باشند تا بتوانند به ممتحنین باصلاحیت آیلتس تبدیل شوند. این ممتحنین، آزمون رایتینگ شما را بر اساس ملاک های ارزیابی کاملا مشخص نمره دهی می کنند و عملکرد آنها به طور مکرر مورد ارزیابی و بازبینی قرار می گیرد. بخش رایتینگ شما توسط 2 تا 4 ممتحن تصحیح می شود تا بالاترین سطح دقت و عدالت در نمره های ارائه شده تضمین شود. ملاک های سنجش که توسط آزمونگرها استفاده می شوند همان ملاک های آزمون های General Training و Academic هستند. پاسخ های شما در Writing Task 1 بر اساس ملاک های زیر ارزیابی می شوند:

نمره دهی تسک یک رایتینگ آیلتس

ویژگی های نمره 9 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • تمام ملاک های لازم تسک را برآورده می کند
  • یک پاسخ شفاف و کامل ارائه می دهد
 • اسنجام و پیوستگی
  • استفاده از پیوستگی به شکلی که هیچ اشکالی در آن دیده نمی شود. 
  • پارافریز کردن (paraphrasing) را به خوبی مدیریت می کند
 • منبع واژگان
  • از طیف وسیعی از واژگان به صورتی کاملا طبیعی و پیشرفته استفاده می شود؛ اشتباه های کوچک فقط در نتیجه کم دقتی رخ می دهند.
 • دقت و دامنه ساختارهای گرامر
  • از طیق وسیعی از ساختارهای گرامری با انعطاف پذیری و دقت کامل استفاده می شود. اشتباه های کوچک فقط در نتیجه کم دقتی رخ می دهند.

ویژگی های نمره 8 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • تمام ملاک های لازم تسک را به طور کافی پوشش می دهد
  • ویژگی های اصلی / bullets points را به وضوح و درستی ارائه و برجسته می کند و آنها را تشریح می کند
 •  اسنجام و پیوستگی
  • اطلاعات و ایده ها را با یک توالی منطقی ارائه می دهد
  • تمام ابعاد پیوستگی را به خوبی مدیریت می کند
  • به طور کافی و به درستی از پارافریز کردن استفاده می کند
 • منبع واژگان
  • برای انتقال معنی از طیف وسیعی از واژگان به صورت کاملا روان استفاده می کند
  • از آیتم های واژگانی غیرمرسوم با مهارت کاملی استفاده می کند اما ممکن است در انتخاب کلمات و هم نشینی هر از گاهی دچار اشتباه شود
  • به ندرت در املا و/یا ساختار واژگان دچار اشتباه می شود
 • دقت و دامنه ساختارهای گرامری
  • از طیف وسیعی از ساختارهای گرامری استفاده می کند
  • اکثر جمله ها بدون اشتباه هستند
  • به ندرت دچار اشتباه یا بی دقتی می شود
ویژگی های نمره 7 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • الزامات تسک را برآورده می کند
  • (Academic Training) نمایی واضح را از ترندها، تفاوت ها یا مراحل اصلی ارائه می دهد
  • (General Training) هدفی واضح را با لحنی منسجم و درست ارائه می دهد
  • ویژگی های کلیدی / bullet points را ارائه و برجسته می کند اما نه به اندازه کافی
 • انسجام و پیوستگی
  • اطلاعات و ایده ها را به طور منطقی سازمان دهی می کند؛ سراسر متن دارای پیشرفتی مشخص است
  • از طیف وسیعی از ابزار انسجام دهنده به درستی استفاده می کند، اگرچه با کمی اغراق یا استفاده کمتر از حد
 • منبع واژگانی
  • از طیف قابل قبولی از واژگان استفاده می کند تا انعطاف پذیری و دقت داشته باشد
  • از آیتم های واژگانی غیرمرسوم کمتری استفاده می کند، با آگاهی نسبی از سبک و هم نشینی
  • اشتباهاتی اندک در انتخاب کلمات، املا و/یا ساخت واژگان
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • از تنوعی از ساختارهای پیچیده استفاده می کند
  • جملات عاری از اشتباه زیادی تولید می کند
  • کنترل خوب بر گرامر و نشانه گذاری با چند اشباه محدود

ویژگی های نمره 6 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • الزامات تسک را برآورده می کند
  • (Academic) نمایی کلی را با استفاده از اطلاعات درست ارائه می دهد
  • (General Training) هدفی را ارائه می دهد که معمولا روشن است؛ ممکن است در لحن عدم انسجام وجود داشته باشد
  • ویژگی های کلیدی / bullet points را ارائه و به درستی برجسته می کند اما ممکن است جزئیات غیرمرتبط، نامناسب یا اشتباه باشند
 • انسجام و پیوستگی
  • اطلاعات و ایده ها را به طور منسجم سازمان دهی می کند و ممکن است پیشرفت کلی واضحی وجود داشته باشد
  • به طور مؤثر از ابزار انسجام دهنده استفاده می کند، اما انسجام با و/یا بین جملات ممکن است اشتباه یا ماشین وار باشد
  • ممکن است همیشه از ارجاعات درست و روشن استفاده نکند
 • منبع واژگانی
  • از طیف قابل قبولی از واژگان برای تسک استفاده می کند
  • تلاش می کند تا از واژگان غیررایج تر استفاده کند اما دچار چند اشتباه می شود
  • در املا و/یا ساخت واژگان دچار چند اشتباه می شود، اما این اشتباهات در برقراری ارتباط اختلالی ایجاد نمی کنند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • از ترکیبی از جملات ساده و پیچیده استفاده می کند
  • در گرامر و نشانه گذاری دچار چند اشتباه می شود اما این اشتباهات به ندرت مانع از برقراری ارتباط می شوند

ویژگی های نمره 5 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • معمولا به تسک می پردازد؛ ممکن در جاهایی فرمت نادرست باشد
  • (Academic) جزئیات را ماشین وار و بدون یک نمای واضح ارائه می دهد؛ ممکن است هیچ داده ای برای حمایت از توصیف ارائه نشود
  • (General Training) ممکن است هدفی را برای نامه ارائه بدهد که گاهی نامشخص است؛ ممکن است لحن متغیر و گاهی نادرست باشد
  • ویژگی های کلیدی / bullet points را ارائه می دهد اما به طور کافی پوشش نمی دهد؛ ممکن است گرایشی برای تمرکز بر جزئیات وجود داشته باشد
 • انسجام و پیوستگی
  • اطلاعات را با حدی از سازمان دهی ارائه می دهد اما ممکن است پیشرفتی کلی وجود نداشته باشد
  • از ابزار انسجام دهنده به طور ناکافی، نادرست یا بیش از حد استفاده می کند
  • ممکن است به دلیل نبود ارجاع و جایگزینی، تکراروار به نظر برسد
 • منبع واژگانی
  • از طیف محدودی از واژگان استفاده می کند، اما این برای تسک کافی نیست
  • ممکن است در املا و/یا ساخت واژگان اشتباهات قابل توجهی انجام دهد که ممکن است خواننده را با مشکل مواجه کند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • از ساختارهای محدودی استفاده می کند
  • تلاش می کند تا از جملات پیچیده ای استفاده کند اما این جملات از درستی و دقت کمتری نسبت به جملات ساده برخوردار هستند
  • ممکن است اشتباهات گرامری مکرری انجام بدهد و نشانه گذاری اشتباه باشد؛ این اشتباهات می توانند خواننده را با مشکل مواجه کنند.

ویژگی های نمره 4 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • تلاش می کند تا به تسک بپردازد اما تمام ویژگی های کلیدی / bullet points را پوشش نمی دهد؛ ممکن است فرمت نادرست باشد
  • (General Training) نمی تواند هدف نامه را به وضوح توضیح بدهد؛ ممکن است لحن نادرست باشد
  • ممکن است ویژگی های کلیدی / bullet points را با جزئیات اشتباه بگیرد؛ ممکن است پارت ها نامشخص، نامرتبط، تکراری یا نادرست باشند
 • انسجام و پیوستگی
  • اطلاعات و ایده ها را ارائه می دهد اما آنها فاقد انسجام هستند و پاسخ فاقد پیشرفتی مشخص است
  • از چند ابزار انسجام دهنده ابتدایی استفاده می کند اما ممکن است نادرست یا تکراری باشند
 • منبع واژگانی
  • تنها از واژگان ابتدایی استفاده می کند که ممکن است تکراری یا برای تسک نامناسب باشند
  • کنترل محدود بر ساخت واژگان و/یا املا؛ اشتباهات می توانند خواننده را با مشکلاتی جدی روبرو کند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • از ساختارهای محدود استفاده می کند؛ به ندرت از بندهای وابسته (subordinate clauses) استفاده می کند
  • بعضی از ساختارها درست هستند اما اشتباهات زیاد هستند و نشانه گذاری اغلب غلط است

ویژگی های نمره 3 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • نمی تواند به تسک بپردازد و ممکن است کاملا اشتباه فهمیده شده باشد
  • ایده های محدودی ارائه می دهد که ممکن است تا حد بسیار زیادی نامرتبط/تکراری باشند
 • انسجام و پیوستگی
  • ایده ها را به طور منطقی سازمان دهی نمی کند
  • از طیف بسیار محدودی از ابزار انسجام دهنده استفاده می کند، و این ابزار ممکن است رابطه ای منطقی بین ایده ها را نشان ندهند
 • منبع واژگانی
  • از دامنه بسیار محدودی از واژگان و عبارات استفاده می کند، با کنترلی محدود بر ساخت واژگان و/یا املا
  • اشتباهات می توانند به شدت انتقال پیام را با اشکال مواجه کنند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • تلاش می کند جملات مختلفی به کار ببرد اما اشتباهات گرامری و نشانه گذاری غالب هستند و معنی را تحریف می کنند

ویژگی های نمره 2 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • پاسخ ارتباط زیادی با متن ندارد
 • انسجام و پیوستگی
  • کنترل بسیار کم بر ویژگی های سازمان دهی
 • منبع واژگانی
  • از دامنه واژگانی بسیار محدودی استفاده می کند؛ فاقد کنترل بر ساخت واژگان و/یا املا
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • نمی تواند از جملات استفاده کند مگر با استفاده از عبارت های حفظ شده

ویژگی های نمره 1 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • پاسخ فاقد هرگونه ارتباطی با تسک است
  • انسجام و پیوستگی
  • هیچ پیامی را منتقل نمی کند
 • منبع واژگانی
  • فقط می تواند از چند کلمه محدود استفاده کند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • اصلا نمی تواند از جملات استفاده کند

ویژگی های نمره 0 رایتینگ تسک 1 آیلتس

 • Task achievement
  • هرگز تلاش نمی کند تا به تسک بپردازد
  • یک پاسخ کاملا حفظ شده را می نویسد
 • انسجام و پیوستگی
  • فاقد انسجام و پیوستگی
  • هرگز تلاش نمی کند تا به تسک پاسخ بدهد
  • یک پاسخ کاملا حفظ شده را می نویسد
 • منبع واژگان
  • عدم استفاده درست از کلمات
  • هرگز تلاش نمی کند تا به تسک پاسخ بدهد
  • یک پاسخ کاملا حفظ شده را می نویسد

نمره دهی تسک دو رایتینگ آیلتس 

ویژگی های نمره 9 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • تمام ملاک های لازم تسک را برآورده می کند
  • یک پاسخ شفاف و کامل ارائه می دهد
 • اسنجام و پیوستگی
  • استفاده از پیوستگی به شکلی که هیچ اشکالی در آن دیده نمی شود. 
  • پارافریز کردن را به خوبی مدیریت می کند
 • منبع واژگان
  • از طیف وسیعی از واژگان به صورتی کاملا طبیعی و پیشرفته استفاده می شود؛ اشتباه های کوچک فقط در نتیجه کم دقتی رخ می دهند.
 • دقت و دامنه ساختارهای گرامر
  • از طیق وسیعی از ساختارهای گرامری با انعطاف پذیری و دقت کامل استفاده می شود. اشتباه های کوچک فقط در نتیجه کم دقتی رخ می دهند.
ویژگی های نمره 8 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • تمام ملاک های لازم تسک را به طور کافی پوشش می دهد
  • ویژگی های اصلی / bullets points را به وضوح و درستی ارائه و برجسته می کند و آنها را تشریح می کند
 •  اسنجام و پیوستگی
  • اطلاعات و ایده ها را با یک توالی منطقی ارائه می دهد
  • تمام ابعاد پیوستگی را به خوبی مدیریت می کند
  • به طور کافی و به درستی از پارافریز کردن استفاده می کند
 • منبع واژگان
  • برای انتقال معنی از طیف وسیعی از واژگان به صورت کاملا روان استفاده می کند
  • از آیتم های واژگانی غیرمرسوم با مهارت کاملی استفاده می کند اما ممکن است در انتخاب کلمات و هم نشینی هر از گاهی دچار اشتباه شود
  • به ندرت در املا و/یا ساختار واژگان دچار اشتباه می شود
 • دقت و دامنه ساختارهای گرامری
  • از طیف وسیعی از ساختارهای گرامری استفاده می کند
  • اکثر جمله ها بدون اشتباه هستند
  • به ندرت دچار اشتباه یا بی دقتی می شود

ویژگی های نمره 7 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • الزامات تسک را برآورده می کند
  • (Academic Training) نمایی واضح را از ترندها، تفاوت ها یا مراحل اصلی ارائه می دهد
  • (General Training) هدفی واضح را با لحنی منسجم و درست ارائه می دهد
  • ویژگی های کلیدی / bullet points را ارائه و برجسته می کند اما نه به اندازه کافی
 • انسجام و پیوستگی
  • اطلاعات و ایده ها را به طور منطقی سازمان دهی می کند؛ سراسر متن دارای پیشرفتی مشخص است
  • از طیف وسیعی از ابزار انسجام دهنده به درستی استفاده می کند، اگرچه با کمی اغراق یا استفاده کمتر از حد
 • منبع واژگانی
  • از طیف قابل قبولی از واژگان استفاده می کند تا انعطاف پذیری و دقت داشته باشد
  • از آیتم های واژگانی غیرمرسوم کمتری استفاده می کند، با آگاهی نسبی از سبک و هم نشینی
  • اشتباهاتی اندک در انتخاب کلمات، املا و/یا ساخت واژگان
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • از تنوعی از ساختارهای پیچیده استفاده می کند
  • جملات عاری از اشتباه زیادی تولید می کند
  • کنترل خوب بر گرامر و نشانه گذاری با چند اشباه محدود

ویژگی های نمره 6 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • الزامات تسک را برآورده می کند
  • (Academic) نمایی کلی را با استفاده از اطلاعات درست ارائه می دهد
  • (General Training) هدفی را ارائه می دهد که معمولا روشن است؛ ممکن است در لحن عدم انسجام وجود داشته باشد
  • ویژگی های کلیدی / bullet points را ارائه و به درستی برجسته می کند اما ممکن است جزئیات غیرمرتبط، نامناسب یا اشتباه باشند
 • انسجام و پیوستگی
  • اطلاعات و ایده ها را به طور منسجم سازمان دهی می کند و ممکن است پیشرفت کلی واضحی وجود داشته باشد
  • به طور مؤثر از ابزار انسجام دهنده استفاده می کند، اما انسجام با و/یا بین جملات ممکن است اشتباه یا ماشین وار باشد
  • ممکن است همیشه از ارجاعات درست و روشن استفاده نکند
 • منبع واژگانی
  • از طیف قابل قبولی از واژگان برای تسک استفاده می کند
  • تلاش می کند تا از واژگان غیررایج تر استفاده کند اما دچار چند اشتباه می شود
  • در املا و/یا ساخت واژگان دچار چند اشتباه می شود، اما این اشتباهات در برقراری ارتباط اختلالی ایجاد نمی کنند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • از ترکیبی از جملات ساده و پیچیده استفاده می کند
  • در گرامر و نشانه گذاری دچار چند اشتباه می شود اما این اشتباهات به ندرت مانع از برقراری ارتباط می شوند

ویژگی های نمره 5 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • معمولا به تسک می پردازد؛ ممکن در جاهایی فرمت نادرست باشد
  • (Academic) جزئیات را ماشین وار و بدون یک نمای واضح ارائه می دهد؛ ممکن است هیچ داده ای برای حمایت از توصیف ارائه نشود
  • (General Training) ممکن است هدفی را برای نامه ارائه بدهد که گاهی نامشخص است؛ ممکن است لحن متغیر و گاهی نادرست باشد
  • ویژگی های کلیدی / bullet points را ارائه می دهد اما به طور کافی پوشش نمی دهد؛ ممکن است گرایشی برای تمرکز بر جزئیات وجود داشته باشد
 • انسجام و پیوستگی
  • اطلاعات را با حدی از سازمان دهی ارائه می دهد اما ممکن است پیشرفتی کلی وجود نداشته باشد
  • از ابزار انسجام دهنده به طور ناکافی، نادرست یا بیش از حد استفاده می کند
  • ممکن است به دلیل نبود ارجاع و جایگزینی، تکراروار به نظر برسد
 • منبع واژگانی
  • از طیف محدودی از واژگان استفاده می کند، اما این برای تسک کافی نیست
  • ممکن است در املا و/یا ساخت واژگان اشتباهات قابل توجهی انجام دهد که ممکن است خواننده را با مشکل مواجه کند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • از ساختارهای محدودی استفاده می کند
  • تلاش می کند تا از جملات پیچیده ای استفاده کند اما این جملات از درستی و دقت کمتری نسبت به جملات ساده برخوردار هستند
  • ممکن است اشتباهات گرامری مکرری انجام بدهد و نشانه گذاری اشتباه باشد؛ این اشتباهات می توانند خواننده را با مشکل مواجه کنند.

ویژگی های نمره 4 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • تلاش می کند تا به تسک بپردازد اما تمام ویژگی های کلیدی / bullet points را پوشش نمی دهد؛ ممکن است فرمت نادرست باشد
  • (General Training) نمی تواند هدف نامه را به وضوح توضیح بدهد؛ ممکن است لحن نادرست باشد
  • ممکن است ویژگی های کلیدی / bullet points را با جزئیات اشتباه بگیرد؛ ممکن است پارت ها نامشخص، نامرتبط، تکراری یا نادرست باشند
 • انسجام و پیوستگی
  • اطلاعات و ایده ها را ارائه می دهد اما آنها فاقد انسجام هستند و پاسخ فاقد پیشرفتی مشخص است
  • از چند ابزار انسجام دهنده ابتدایی استفاده می کند اما ممکن است نادرست یا تکراری باشند
 • منبع واژگانی
  • تنها از واژگان ابتدایی استفاده می کند که ممکن است تکراری یا برای تسک نامناسب باشند
  • کنترل محدود بر ساخت واژگان و/یا املا؛ اشتباهات می توانند خواننده را با مشکلاتی جدی روبرو کند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • از ساختارهای محدود استفاده می کند؛ به ندرت از بندهای وابسته (subordinate clauses) استفاده می کند
  • بعضی از ساختارها درست هستند اما اشتباهات زیاد هستند و نشانه گذاری اغلب غلط است

ویژگی های نمره 3 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • نمی تواند به تسک بپردازد، و ممکن است کاملا اشتباه فهمیده شده باشد
  • ایده های محدودی ارائه می دهد که ممکن است تا حد بسیار زیادی نامرتبط/تکراری باشند
 • انسجام و پیوستگی
  • ایده ها را به طور منطقی سازمان دهی نمی کند
  • از طیف بسیار محدودی از ابزار انسجام دهنده استفاده می کند، و این ابزار ممکن است رابطه ای منطقی بین ایده ها را نشان ندهند
 • منبع واژگانی
  • از دامنه بسیار محدودی از واژگان و عبارات استفاده می کند، با کنترلی محدود بر ساخت واژگان و/یا املا
  • اشتباهات می توانند به شدت انتقال پیام را با اشکال مواجه کنند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • تلاش می کند جملات مختلفی به کار ببرد اما اشتباهات گرامری و نشانه گذاری غالب هستند و معنی را تحریف می کنند

ویژگی های نمره 2 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • پاسخ مرتبط با تسک نمی باشد
 • انسجام و پیوستگی
  • کنترل بسیار کم بر ویژگی های سازمان دهی
 • منبع واژگانی
  • از دامنه واژگانی بسیار محدودی استفاده می کند؛ فاقد کنترل بر ساخت واژگان و/یا املا
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • نمی تواند از جملات استفاده کند مگر با استفاده از عبارت های حفظ شده

ویژگی های نمره 1 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • پاسخ ارتباطی با تسک ندارد
 • انسجام و پیوستگی
  • هیچ پیامی را منتقل نمی کند
 • منبع واژگانی
  • فقط می تواند از چند کلمه محدود استفاده کند
 • دامنه و درستی ساختارهای گرامری
  • اصلا نمی تواند از جملات استفاده کند

ویژگی های نمره 0 رایتینگ تسک 2 آیلتس

 • Task achievement
  • هرگز تلاش نمی کند تا به تسک بپردازد
  • یک پاسخ کاملا حفظ شده را می نویسد
 • انسجام و پیوستگی
  • فاقد انسجام و پیوستگی
  • هرگز تلاش نمی کند تا به تسک پاسخ بدهد
  • یک پاسخ کاملا حفظ شده را می نویسد
 • منبع واژگان
  • عدم استفاده درست از کلمات
 • هرگز تلاش نمی کند تا به تسک پاسخ بدهد

نمره بندی اسپیکینگ آیلتس

در اسپیکینگ آیلتس توانایی شما در برقراری ارتباط با استفاده از زبان انگلیسی سنجیده می شود. آزمونگر نمره شما را بر اساس مهارت های زبانی شما در انگلیسی گفتاری تعیین می کند. بخش اسپیکینگ به صورت یک مصاحبه چهره به چهره با یک آزمونگر باصلاحیت آیلتس در یک اتاق ساکت و آرام برگزار می شود. آزمون اسپیکینگ ایلتس توسط آزمون گرهای آموزش دیده و مجاز آیلتس برگزار می شوند. آنها باید از صلاحیت های مربوطه تدریس و تجربه کافی برخوردار باشند. آزمون گرهای آیلتس برای ارزیابی عملکرد شما از ملاک های کاملا مشخص و تعریف شده استفاده می کنند. آزمون گرها برای ارزیابی عملکرد شما از چهار ملاک استفاده می کنند. روانی و انسجام، منبع واژگانی، دامنه و دقت ساختارهای گرامری و تلفظ. نتایج اسپیکینگ شما بر اساس  نمره باند از صفر تا نه تعیین می شود. یک باند و نصف مطابق یک سطح از مهارت در زبان انگلیسی است.
ویژگی های نمره 9 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
  • حرف زدن روان با تکرار یا خود اصلاحی بسیار کم.
  • هرگونه مکث و تردید به محتوای بحث مربوط می شود و دلیل آن پیدا کردن کلمات یا گرامر مناسب نیست.
 • منسجم و دارای ویژگی های انسجامی کامل
  • تاپیک ها را به طور کامل و به درستی توسعه می دهد
 • منبع واژگانی
  • در تمام تاپیک ها واژگان را با انعطاف پذیری و دقت کامل استفاده می کند
  • از عبارات اصطلاحی به صورت طبیعی و به درستی استفاده می کند 
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • از طیف وسیعی از ساختارهای گرامری به صورت طبیعی و به درستی استفاده می کند
  • به جز اشتباهات زبانی که خاص افراد بومی است، ساختارهای درستی تولید می کند
 • تلفظ
  • با دقت و ظرافت از ویژگی های تلفظی استفاده می کند
  • انعطاف پذیری را حفظ می کند
  • فهم و درک او آسان است

ویژگی های نمره 8 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام 
  • حرف زدن روان با تکرار یا خود اصلاحی بسیار کم.
  • هرگونه مکث و تردید به محتوای بحث مربوط می شود و دلیل آن پیدا کردن کلمات یا گرامر مناسب نیست.
  • تاپیک ها را به طور کامل و به درستی توسعه می دهد
  • از منابع واژگانی وسیعی برای انتقال معنی استفاده می کند
  • به صورت ماهرانه ای از زبان کمتر رایج و اصطلاحی استفاده می کند، با چند اشتباه جزئی
  • در صورت نیاز به صورت مؤثری از پارافریز کردن استفاده می کند.
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • از طیف وسیعی از ساختارهای گرامری به صورتی انعطاف پذیر استفاده می کند
  • بیشتر جملات بدون اشتباه هستند، با چند اشتباه جزئی یا ابتدایی/غیرسیستماتیک
 • تلفظ
  • از طیف وسیعی از ویژگی های تلفظی استفاده می کند
  • انعطاف پذیری را حفظ می کند، با چند اشتباه جزئی
  • فهم و درک او آسان است؛ لهجه زبان اول تأثیر بسیار کمی بر درک او دارد

ویژگی های نمره 7 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
  • بدون تلاش چندان یا از دست دادن انسجام به صورت طولانی حرف می زند
  • ممکن است بعضی وقت ها دچار تردیدهای زبانی، تکرار یا خود اصلاحی شود
  • از طیفی از حروف ربط (connective) و discourse markers (کلماتی مثل well، then و now) استفاده می کند
 • منبع واژگانی
  • از منابع واژگانی برای صحبت کردن در مورد تاپیک های مختلف استفاده می کند
  • از چند عبارت کمتر رایج و مصطلح استفاده می کند و حدی از آگاهی از سبک و هم نشینی را نشان می دهد، با چند انتخاب اشتباه
  • استفاده مؤثر از پارافریز کردن
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • به صورتی انعطاف پذیر از طیفی از ساختارهای گرامری استفاده می کند
  • به صورت مکرر جملاتی بدون اشتباه تولید می کند، با چند اشتباه گرامری
 • تلفظ
  • تمام ویژگی های مثبت باند 6 و چند ویژگی مثبت باند 8 را از خود نشان می دهد

ویژگی های نمره 6 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
  • می تواند به صورت طولانی حرف بزند، اگرچه ممکن است گاهی به علت تکرار، خود اصلاحی یا تردید، انسجام خود را از دست بدهد
  • از طیفی از حروف ربط و discourse markers استفاده می کند، اگرچه همیشه درست نیستند
 • منبع واژگانی
  • از دامنه واژگان کافی برای صحبت کردن طولانی در مورد تاپیک ها و رساندن معنی، علیرغم اشتباهات، برخوردار است
  • معمولا در پارافریز کردن موفق است
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • از ترکیبی از ساختارهای ساده و پیچیده استفاده می کند، اما با انعطاف پذیری محدود
  • ممکن است در ساختارهای پیچیده دچار اشتباه شود، اگرچه این اشتباهات اخلالی در درک او ایجاد نمی کنند
 • تلفظ
  • با حدی از کنترل از طیفی از ویژگی های تلفظی استفاده می کند
  • از ویژگی های مختلف به صورت مؤثری استفاده می کند، البته نه به صورتی پایدار
  • معمولا درک می شود، اگرچه تلفظ اشتباه کلمات یا صداها بعضی وقت ها باعث کاهش شفافیت می شود

ویژگی های نمره 5 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
  • معمولا جریان و سیر گفتار را حفظ می کند اما از تکرار، خود اصلاحی و/یا گفتار کند استفاده می کند
  • ممکن است در استفاده از حروف ربط و discourse markers خاصی اغراق کند
  • در گفتار ساده روان است، اما ارتباطات پیچیده تر باعث ایجاد مشکلاتی در روانی می شوند
 • منابع واژگانی
  • می تواند در مورد تاپیک های آشنا و ناآشنا صحبت کند اما در استفاده از واژگان انعطاف پذیری چندانی ندارد
  • تلاش دارد تا از پارافریز کردن استفاده کند اما موفقیت چندانی در این کار ندارد
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • جملات ساده را با دقت قابل قبولی تولید می کند
  • از طیف محدودتری از ساختارهای پیچیده استفاده می کند، اما با اشتباهاتی که ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در درک شوند
 • تلفظ
  • دارای تمام ویژگی های باند 4 است، اما تمام ویژگی های باند 6 را ندارد

ویژگی های نمره 4 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
  • نمی تواند بدون مکث های قابل توجه جواب بدهد و ممکن است کند حرف بزند، با تکرار فراوان و خود اصلاحی
  • جملات ابتدایی را به هم وصل می کند اما با استفاده تکراری از حروف ربط ساده و از دست دادن انسجام
 • منابع واژگانی
  • می تواند در مورد تاپیک های آشنا صحبت کند اما در مورد تاپیک های ناآشنا فقط می تواند معنی اولیه و ابتدایی را القا کند و در انتخاب کلمات اشتباهات فراوانی دارد.
  • به ندرت پیش می آید که پارافریز کند
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • جملات ابتدایی و چند جمله ساده درست تولید می کند اما ساختارهای وابسته خیلی کم و نادر هستند
  • اشتباهات فراوان هستند و می توانند باعث برداشت اشتباه شوند
 • تلفظ
  • از ویژگی های تلفظی محدودی استفاده می کند
  • تلاش می کند تا ویژگی ها را کنترل کند اما اشتباهات زیاد هستند
  • تلفظ های اشتباه زیاد هستند و می توانند باعث دشواری برای شنونده شوند

ویژگی های نمره 3 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
 • با مکث های طولانی حرف می زند
  • توانایی محدودی در پیوند دادن جملات ساده دارد
  • تنها جواب های ساده می دهد و بیشتر اوقات در رساندن معنی ابتدایی ناتوان است
 • منابع واژگانی
  • برای رساندن اطلاعات شخصی از واژگان ساده استفاده می کند
  • برای تاپیک های کمتر آشنا واژگان کافی در اختیار ندارد
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • تلاش می کند جملات ابتدایی تولید کند اما موفقیت زیادی ندارد، یا بر حرف های حفظ شده تکیه می کند
  • به جز در عبارات حفظ شده، اشتباهات فراوانی دارد
 • تلفظ
  • دارای تمام ویژگی های باند 2 است، اما تمام ویژگی های باند 4 را ندارد

ویژگی های نمره 2 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
  • قبل از بیشتر کلمات مکث می کند
  • برقراری محدود ارتباط 
 • منابع واژگانی
  • فقط کلمات جداگانه یا حرف های حفظ شده تولید می کند
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • نمی تواند جملات ابتدایی تولید کند
 • تلفظ
  • گفتار اغلب غیرقابل درک است

ویژگی های نمره 1 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
  • عدم برقراری ارتباط
  • فاقد زبان قابل اندازه گیری
 • منابع واژگانی
  • عدم برقراری ارتباط
  • فاقد زبان قابل اندازه گیری

ویژگی های نمره 0 اسپیکینگ آیلتس

 • روانی و انسجام
  • بدون روانی و انسجام
 • منابع واژگانی
  • بدون منابع واژگانی
 • دامنه و دقت ساختارهای گرامری
  • بدون دامنه و دقت ساختارهای گرامری
 • تلفظ
  • فاقد ویژگی های تلفظی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2

اطمینان از خارج نشدن از موضوع، کنترل انسجام متن، استفاده از گرامر و لغات خوب، پرهیز از تکرار، استفاده کافی از جملات پیچیده و کلمات ربط در 280 کلمه و تنها در 40 دقیقه، اصلا کار آسونی نیست. پس نوشتن یک پلان ، ساختار بهتری رو به رایتینگ آیلتس تون میده. این pl ...

بیشتر بخوانید
پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

برای اونکه این ترس از بین بره، فقط یک راه‌حل وجود داره- تمرین کردن. تمرین کردن اعتماد به نفس رو بالا می‌بره و به شما یاد میده در صورتی‌که یک یا دو سوال رو از دست دادین، چه طوری خودتون رو جمع و جور کنین؛ یعنی چه جوری ادامه داده و به سوالات دیگه پاسخ بدین. ...

بیشتر بخوانید
پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

متحان ریدینگ سه بخش داره، یعنی شما باید 3 متن مجزا رو بخونید. چند سوال برای هر بخش وجود داره و شما 60 دقیقه برای خوندن متن‌ها و جواب دادن به تمام سوالا زمان دارید. ممکنه قبلاً چند تا تست ریدینگ رو دیده و متوجه شده باشین که برخی سوالات بر حسب اونچه که از ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter