تماس سریع

کدام قسمت از آزمون اسپیکینگ آیلتس مهم تر است؟

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
کدام قسمت از آزمون اسپیکینگ آیلتس مهم تر است؟ کدام قسمت از آزمون اسپیکینگ آیلتس مهم تر است؟

قسمت مکالمه آیلتس با عملکرد شما در تمامی بخش های آزمون درجه بندی شده است.ممتحن IELTS سطح زبان انگلیسی شما را با 4 معیار مشخص شده برای هر بخش ارزیابی می کند.

Speaking Part 1

چنانچه شما در بخش اول مکالمه قوی هستید اما در سایر بخش ها اینطور نیست ، شما نمره خوب و قابل قبولی نخواهید کسب کرد. شما باید برای کسب نمره خوب در تمام بخش ها توانمند باشید  .

اغلب سوألات در بخش اول اسپیکینگ IELTS درباره خودتان یا کشورتان می باشد.بنابراین آنچه که از شرکت کنندگان با سطح بالای آزمون آیلتس انتظار می رود این است که این قسمت را بخوبی پاسخ دهند.چنانچه به سوالات خیلی کوتاه پاسخ دهید بطور مثال:'Yes, I do ' یا 'No, I don’t' این احتمال و تصور را به ممتحن می دهید که شما را در سطح خوبی از زبان ارزیابی نکند. بنابراین، این بدان معنی می باشد که شما پتانسیل نمره و سطح بالایی ندارید و زمانی که شما وارد بخش دوم  اسپیکینگ IELTS می شوید این مسأله روی نمره کلی شما تأثیر گذار خواهد بود.

Speaking Part 2

در بخش دوم مکالمه آیلتس، ممتحن این فرصت را دارد که بنشیند و به صحبت های شما به زبان انگلیسی گوش فرا دهد بدون اینکه وارد صحبت شما شود. بنابراین، مکالمه در زمان کوتاه فقط در یک دقیقه با شما شانس کمتری می دهد تا سطح خود را از زبان انگلیسی و روان بودن و تسلط خود را  نشان دهید .براحتی ممکن و مقدور است که نمره خوبی کسب کنید اگر فقط 1 یا 1.5 دقیقه با به همراه داشتن تسلط و ادای صحیح جملات و نیز روان بودن آن ها در طی این مدت زمانی که به شما اختصاص داده شده است به سوألات پاسخ دهید.

در انتهای بخش دوم مکالمه ، ممتحن IELTS تقریباً ایده و نظری جامع درباره سطح شما ندارد.اضافه کردن اطلاعات و جزئیات بیشتر ممتحن را بر این میدارد که شما توانایی و نیز سطح خوب و قابل قبولی در زبان مکالمه خود دارید.توصیف و شرح بیشتر، بیانگر دامنه گسترده ی اطلاعات واژگانی و صحیح ادا کردن کلمات شما می باشد.صحبت کردن همراه با احساس ، لحن و آهنگ صدای شما را بهتر بیان می کند.توضیح بیشتر جزئیات ،گرامر و ساختار جملات شما را بهتر ارائه می کند.همچنین آوردن مثال هایی از گذشته و نیز ایده هایی برای آینده ،تسلط شما را در بیان ساختار و تصریف افعال بیان می کند.پس توصیه می شود در بخش دوم مکالمه راهی برای بیان مثال و نمونه موردی بیشتر پیدا کنید.

Speaking Part 3

در بخش سوم مکالمه ، فرصتی برای ممتحن IELTS فراهم گردیده است تا سوالاتی عمیق تر مطرح کند که نیازمند مهارت بیشتری برای پاسخگویی به زبان انگلیسی می باشد.سوالات اغلب خلاصه و چکیده ای درباره ی جهان هستند تا اطلاعاتی درباره ی خودتان.این سوألات سطح بهتری از تسلط بر زبان انگلیسی را  برای پاسخ گویی نیازمند هستند.

این فرصتی است برای شما تا به ممتحن IELTS نشان دهید که دارای دامنه وسیعی از واژگان، گرامر، روان صحبت کردن و تلفظ واژگان به منظور ارتقا نمره مطلوبتان هستید.آوردن مثال و توضیح بیشتر جزئیات از ایده خودتان طبیعتاً به شما کمک خواهد کرد که نمره بهتری کسب نمائید.

چه زمانی ممتحن IELTS درباره سطح آزمون دهنده تصمیم خواهد گرفت؟

نمره شما توسط ممتحنی که جمع بندی از آزمون شما را انجام می دهد ،گرفته می شود و در انتها نمره شما داده می شود.در پایان بخش سوم مکالمه، ممتحن ایلتس تصمیم خود را برای اینکه چه نمره ای برای شما لحاظ گردد، گرفته است.
آیا ممتحن IELTS الگوی خاصی برای پاسخ گویی به سوألات آزمون دارد؟

پاسخ خیر می باشد.در اینجا هیچ گونه مدل و تیپ پیش فرضی برای پاسخ گویی به سوألات و ارزیابی سطح مکالمه شما درآیلتس وجود ندارد.هر دانش آموزی می تواند جواب های متفاوتی ارائه دهد .نمره شما تنها با سطحی که از زبان انگلیسی ومیزان دقت شما در پاسخ هایی که ارائه می دهید، محاسبه می گردد.

اگر به سوألی پاسخ ندهم آیا در نمره کل من تأثیرگذار خواهد بود؟

چنانچه شما به درستی عمل کنید و سطح مقبولی از میزان تسلط خود بر زبان انگلیسی در سایر بخش ها ارائه کنید، شما همچنان می توانید نمره مقبولی را کسب نمائید.تلاش بیش از حد برای فقط یک سوال، می تواند به ضرر شما تمام شود و سایر بخش ها را از دست خواهید داد.

آیا من نمره کمی خواهم گرفت چنانچه نتوانم درباره بسیاری از ایده ها فکر کنم؟

باید گفت بخش اسپیکینگ آیلتس تنها مهارت و تسلط شما را در زبان انگلیسی می سنجد ،نه ایده های شما را و این متفاوت است با بخش رایتینگ آیلتس.رایتینگ آیلتس ایده های شما را ارزیابی می کند ،پاسخ های شما، چگونه شما ایده های خود را بسط و تفصیل می دهید و چگونه آن ها را ارائه می دهید .قسمت SPEAKING آیلتس فقط دامنه معلوماتی شما در بخش های واژگان، گرامر، روان بودن و تلفظ صحیح می سنجد.

در ادامه تعدادی از موضوعات اسپیکینگ ایلتس در بخش اول را مرور می کنیم.

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش اول

Home
Where is it?
What kind of home do you live in?
Tell me a little about your home?
How many rooms do you have at home?
Which is your favorite room?
What changes would you like to bring in it?
Do you plan to live in the same house in the future?
How is your neighbourhood?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش دوم

Hometown
Where is it?
What facilities are there around?
What improvements would you like to have there?
Do you like it?
What can a visitor do there?
What are the common occupations of people there?
How is the traffic?
Is it a good place for a child growing up there?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش سوم

Work/ Study
What is your present area of work/ what have you studied?
Where do you work/ where did you study that?
Why did you choose this domain at work/ why did you choose this course?
Do you like your present area of work/ area of study?
What do you not like about it?
Do you plan to change your domain in the future/ area of study?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش چهارم

Hotels
Have you stayed in a hotel before? Why?
When you stay away from home for work or leisure, do you live in hotels?
During your holidays, what kind of hotels do you prefer to live in?
Do you think hospitality of the staff is important for a hotel’s repute?
What facilities according to you makes a good hotel stay?
موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش پنجم

Sport Events
Have you taken part in sports events in school or college?
Do you think participating in sports competitions brings about discipline?
Do you enjoy watching sporting events on TV?
Do you play any sport?/ Have you been a part of any sport league or team?
What kind of sports do you want to try in future?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش ششم

Health
What do you do to stay healthy?
What is more important to you- eating healthy food or exercising?
Do young people focus on health in your country?
What healthy habits do you follow?
Do you think you have unhealthy habits too?
Is health of importance to you than anything?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش هفتم

Running & Exercise
Do you like running?
How often do you go for a run?
Where do you usually plan and go for a run or jog?
Do you think running is a good way to stay healthy?
Are there facilities in your hometown like fitness centres?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش هشتم

Fishing and Sea Food
Do you like fishing?
Is fishing popular in your hometown?
Are you fond of eating seafood? Why?
Do you like to consume tinned or packed seafood?
Do you have fish as a pet? Why?/why not?
Describe a place near you where you can see a lot of fishes?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش نهم

Strangers
Do you speak to strangers?
Is it safe to speak to strangers?
Are you comfortable to start a conversation with a stranger?
Have you asked a stranger for help?
موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش دهم

Water Sports
Do you wish to try a water sport in future?
Which form of water sport have you tried/ or you would like to try?
Why do you think people have a good time near water?
Do you think indulging in water sports creates any sort of pollution?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش یازدهم

Alone Time
What do you like to do when you are alone?
Do you wish to have more alone time?
Do you think people are more creative when they are alone?
Would you spend time with your friends or just stay at home on your own?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش دوازدهم

Music
What kind of music do you prefer? Why?
When do you spend time listening to music in a day?
Are you fond of learning any musical instruments?
Does music help you ease in any way?
Have music trends changed much since your teenage?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش سیزدهم

Comedy or Jokes
Are comedy shows popular in your country?
Why do people like to watch them?
Do you like listening and telling jokes?
Have you ever watched a live comedy show?
What are some common topics that people like to joke about?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش چهاردهم

Borrowing and Lending
Did you borrow any books from your friends in your childhood?
Do you like to lend your phone when someone asks?
Do you like to borrow money from others?
Have you lent money to someone?
Do you think it is okay to borrow or lend money to a family member?

موضوع اسپیکینگ آیلتس – بخش پانزدهم

Cycling
Did you learn riding a bicycle when you were a child?
Is it easy for you to ride a bicycle in your country?
What do you think are the benefits of riding a bicycle for a child?
Is it safe to ride bicycles on the roads?


مطالب مرتبط

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-20

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2

اطمینان از خارج نشدن از موضوع، کنترل انسجام متن، استفاده از گرامر و لغات خوب، پرهیز از تکرار، استفاده کافی از جملات پیچیده و کلمات ربط در 280 کلمه و تنها در 40 دقیقه، اصلا کار آسونی نیست. پس نوشتن یک پلان ، ساختار بهتری رو به رایتینگ آیلتس تون میده. این pl ...

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

برای اونکه این ترس از بین بره، فقط یک راه‌حل وجود داره- تمرین کردن. تمرین کردن اعتماد به نفس رو بالا می‌بره و به شما یاد میده در صورتی‌که یک یا دو سوال رو از دست دادین، چه طوری خودتون رو جمع و جور کنین؛ یعنی چه جوری ادامه داده و به سوالات دیگه پاسخ بدین. ...

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

متحان ریدینگ سه بخش داره، یعنی شما باید 3 متن مجزا رو بخونید. چند سوال برای هر بخش وجود داره و شما 60 دقیقه برای خوندن متن‌ها و جواب دادن به تمام سوالا زمان دارید. ممکنه قبلاً چند تا تست ریدینگ رو دیده و متوجه شده باشین که برخی سوالات بر حسب اونچه که از ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی