مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Conditionals 1 – درس بیستم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Conditionals 1 – درس بیستم آموزش گرامر Conditionals 1 – درس بیستم

روش استفاده از انواع کاندیشنال را می دانید؟ به مثال های زیر توجه کنید.

conditionals
.If you freeze water, it becomes solid
.If it rains tomorrow, I'll take the car
If I lived closer to the cinema, I would go more often.

کاندیشنال ها جملات شرطی هستند، یک بخش شرط جمله و بخش دوم نتیجه است.

conditionals
.If you study hard, you will pass your exams
.You will pass your exams if you study hard
Conditional sentences are often divided into different types.

از کاندیشنال نوع اول برای صحبت درباره ی حقایق و قانون ها استفاده می شود.

 conditionals I
.If I drink too much coffee, I can't sleep at night
.Ice melts if you heat it
When the sun goes down, it gets dark.

از کاندیشنال نوع دوم برای صحبت درباره ی اتفاقات ممکن در آینده استفاده می شود.

 conditionals II
.If it doesn't rain tomorrow, we'll go to the beach
.Arsenal will be top of the league if they win
When I finish work, I'll call you.

در کاندیشنال نوع دوم معمولا از قاعده ی if/when + present simple >> will + infinitive استفاده می شود. در این نوع استفاده از unless, as long as, as soon as or in case instead به جای of، متعارف تر است.

 conditionals II
.I'll leave as soon as the babysitter arrives
.I don't want to stay in London unless I get a well-paid job
I'll give you a key in case I'm not at home.
You can go to the party, as long as you're back by midnight.

از کاندیشنال نوع سوم برای صحبت درباره ی اتفاقات غیرممکن یا ناخوشایند در اینده اتفاده می شود.

 conditionals III
.If we had a garden, we could have a cat
.If I won a lot of money, I'd buy a big house in the country
I wouldn't worry if I were you.

در کاندیشنال نوع سوم معمولا از قاعده ی if + past simple >> + would + infinitive استفاده می شود. در این قاعده برای ضمایری که was میگرفتند از were استفاده می کنیم.

 conditionals III
.If I were you, I wouldn't mention it
.If she was prime minister, she would invest more money in schools
He would travel more if he was younger.


مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-11

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی