آموزش گرامر Capital letters and apostrophes – درس نوزدهم

آموزش گرامر Capital letters and apostrophes – درس نوزدهم

زمان استفاده از حروف بزرگ و ' را در زبان انگلیسی می دانید؟ به مثال های زیر توجه کنید.

capital letters and apostrophes
.India celebrates Independence Day on 15 August
.Adam speaks English, Arabic and some Persian
It's really cold today! They say it'll snow tonight.
Jane's staying at her parents' house this week.

بسیاری اوقات، نیاز دارید تا در جمله هایتان از حروف بزرگ استفاده کنید. مثلا ابتدای هر جمله، ضمیر I؛ در اینجا قوانینی برای استفاده از حروف بزرگ در جمله ها آورده ایم.

روزهای هفته، ماه ها و اسم مراسم خاص با حروف بزرگ شروع می شوند.

Capitalization
Days, months and holidays

.His birthday party is on Thursday

.Schools are closed at Christmas
.It rains a lot in April and May, but the summer is very dry

اسم افراد، خیابان ها، شهر و کشورها، زبان ها، ملیت ها، صفت های خاص، مذاهب و گیاهان با حروف بزرگ شروع می شود.

Capitalization
Names of people and places

.Bea Jankowski has lived on Church Street in Manchester for 20 years

.The Earth is the third planet from the Sun
.Russia is in both Europe and Asia
.Some Canadians speak French
.Londoners eat a lot of Indian food
.Most Muslims fast during the day for Ramadan

اسامی سازمان ها، فیلم، کتاب و عناوین شغلی افراد با حروف بزرگ شروع می شود. اگر عنوان و نام شخص همراه هم بیاید فقط نام را با حرف بزرگ شروع می کنیم.

Capitalization
Titles and names of institutions

.Salome Zourabichvili, the president of Georgia, is visiting President Alvi tomorrow

.The chief executive officer lives in New York
.We are reading War and Peace with Ms Ioana, our teacher

از آپستروف ' برای بیان اختصار یا پوزیشن استفاده می شود.

برای کوتاه کردن جملات از ' استفاده می شود.
Apostrophes
Contractions

It's raining. (It's = It is)

Don't worry, it won't rain. (Don't = Do not; won't = will not)
She can't drive because she's broken her leg. (can't = cannot; she's = she has)
I'd like a coffee, please. (I'd = I would)
You'll be fine. (You'll = You will)

its مختصر شده ی it has و it is می باشد.

Apostrophes
Contractions

.The dog is chasing its tail

?Are you sure it's OK for me to ring you so early
.It's rained a lot this week

از ' برای بیان مالکیت نیز استفاده می شود. برای اسم های جمع که انتهای آن s دارد از 's استفاده می کنیم. زمانی که یک اسم مفرد به s ختم شود از s' استفاده می کنیم.

Apostrophes
Possession

My cat's favorite toy is a small, red ball.

Sadiq's parents live in Liverpool.
.South Korea's economy is growing
.We use 's when the possessor is singular
.Marie's mother is going to Hong Kong
.The People's Republic of China
.My cousin writes children's books
.This is a picture of my parents' house
.Our friend's new car is red. She just got it yesterday
.Our friends' new car is red. They just got it yesterday
.James's brother-in-law is German
.He has a collection of Dickens's novels


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter