آموزش گرامر British English and American English – درس هجدهم

آموزش گرامر British English and American English – درس هجدهم

تفاوت لهجه ی American و British را می دانید؟ به جملات زیر توجه کنید. هرکدام از این جملات در British مرسوم تر هستند یا American؟

British English or American English
?Shall I open the door for you
.He's taking a shower
France have won the World Cup.
I'm not hungry. I just ate.

تفاوت اصلی بین British English و American English، تلفظ کلمات است. گاهی ارزش معنایی کلمات یا قواعد ساختاری زیان در این دو لهجه متفاوت است. در اینجا 5 تفاوت گرامری رایج را برایتان آورده ایم.

در زبان انگلیسی بریتیش، از present perfect برای صحبت برای اتفاقاتی است که در گذشته انجام شده و اثر آن در زمان حال قابل مشاهده است. در انگلیسی امریکن نیز به همین طریق از present perfect استفاده می شود، ولی با این تفاوت که هر زمان احساس کنیم انجام فعل به اتمام رسیده، از past simple استفاده می کنیم. خصوصا زمانی که قیدهای already, yet و just در جمله به کار رفته باشد.

present perfect
American EnglishBritish English

.He isn't hungry. He already had lunch

?Did you do your homework yet

.Yes, I just finished it

.He isn't hungry. He has already had lunch

 ?Have you done your homework yet

 .Yes, I've just finished it

در انگلیسی بریتیش، قسمت سوم (past participle) فعل get معادل got هست. در انگلیسی امریکن gotten گفته می شود.

نکته: have got در هر دوی لهجه ها صحیح است و have gotten در اینجا صحیح نمی باشد.

got and gotten
American EnglishBritish English

!You could have gotten hurt

.He's gotten very thin

.She has gotten serious about her career

:BUT

Have you got any money? (NOT Have you gotten ...)

We've got to go now. (NOT We've gotten to ...)

!You could have got hurt

.He's got very thin

.She has got serious about her career

:BUT

?Have you got any money

.We've got to go now

در انگلیسی بریتیش، برای اسم های جمعی که به یک دسته از افراد اشاره دارد، هم از افعال مفرد استفاده می شود و هم افعال جمع. در انگلیسی امریکن، برای اسم های جمعی از فعل مفرد استفاده می شود.

نکته: police با فعل جمع می آید.

Verb forms with collective nouns
American EnglishBritish English

.My family is visiting from Pakistan

.My team is winning the match

.The crew is on the way to the airport

:BUT

.The police are investigating the crime.

.My family is/are visiting from Pakistan

.My team is/are winning the match

.The crew is/are on the way to the airport

:BUT

.The police are investigating the crime

در انگلیسی بریتیش افعال have و take به همراه اسم های bath, shower, wash برای صحبت درباره ی شست و شو استفاده می شود؛ همچنین با اسم های break, holiday, rest برای صحبت درباره ی استراحت کردن به کار می رود.

در انگلیسی امریکن، فقط فعل take برای عناوین بالا به کار می رود.
have and take
American EnglishBritish English

.I'm going to take a shower

.Let's take a break

.I'm going to have/take a shower

.Let's have/take a break

در انگلیسی بریتیش از عبارت ?...shall I برای بیان پیشنهاد انجام کاری استفاده می شود؛ در انگلیسی امریکن استفاده از shall کاربردی نیست و بیشتر از افعال modal استفاده می شود مثل:

Should/Can I ...? or Do you want/Would you like ...? or How about ...?

 shall
American EnglishBritish English

?It's hot in here. Can I open the window

?Do you want to meet in the café at 5

?How about we try that again

?It's hot in here. Shall I open the window

?Shall we meet in the café at 5

?Shall we try that againاین مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter