آموزش گرامر 'so' and 'such' – درس چهاردهم

آموزش گرامر

کاربرد so و such را می دانید؟ به مثال های زیر توجه کنید.

so and such
!She's so interesting
.This is such an interesting book
.A new phone costs so much money these days
!Traffic in the city center is such a nightmare

از کلمات so برای تشدید صفت ها و قیدها استفاده می شود.

so with an adjective or adverb
!It's so hot today
.She looks so young in that photo
!He walks so slowly. It's so annoying

برای تشدید صفت ها و قیدها در جملات قیاسی از so much استفاده می شود.

so much
.They were so much more innocent when they were younger
.I work so much more quickly when I can concentrate

از such برای تشدید اسم و یا ترکیب های وصفی استفاده می شود.

such With a noun or adjective + noun
You're such an angel!
It's such a hot day today!
They're such lovely trousers. Where did you buy them?

استفاده از much, many, little, few با اسم برای تشدید است.
much, many, little, few
There are so many people here!
I've had so little time to myself this week.

استفاده از so و such با that و عبارات برای بیان نتیجه به کار می رود.

Saying the result
It was so cold that the water in the lake froze.
He was such a good teacher that we all passed the exam.
There's so much noise that I can't think!


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter