آموزش گرامر 'in spite of', 'despite', 'although', 'even though' and 'though' – درس دوازدهم

آموزش گرامر

آیا میدانید چگونه دو جمله ی تضاد را به هم مرتبط کنید؟ به مثال های زیر توجه کنید تا کاربرد although, even though, in spite of and despite را بدانید.

although, even though, in spite of and despite

Although we don't agree, I think she's a brilliant speaker.

.Even though we don't agree, I think she's a brilliant speaker
.In spite of the law, people continue to use mobile phones while driving
.Despite the law, people continue to use mobile phones while driving

although, even though, in spite of and despite برای ایجاد ارتباط بین دو نظر متضاد استفاده می شود. تمامی این کلمات میتوانند در ابتدا و یا میانه ی جمله به کار روند.

although, even though, in spite of and despite

Despite the rain, we enjoyed the festival.

.We enjoyed the festival, despite the rain

تفاوت اصلی کلمات although, even though, in spite of and despite در نحوه ی استفاده از آن ها در جمله است.

in spite of / despite

They never made much money, in spite of their success.

.In spite of the pain in his leg, he completed the marathon
.Despite having a headache, I had a great birthday
.The train was cancelled. In spite of that, we arrived on time

بعد از in spite of و despite از یک اسم و یا مصدر (verb + ing) به کار می رود. به طور معمول از in spite of و despite به همراه یک fact و به دنبال آن اسم و فعل استفاده می شود.

in spite of / despite
.In spite of the fact that he worked very hard, he didn't pass the exam
.Despite the fact that he worked very hard, he didn't pass the exam
although / even though
.I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice
.Although we saw each other every day, we didn't really know each other
.She didn't get the job, even though she had all the necessary qualifications
.Even though she spoke very quietly, he understood every word

بعد از although و even though از یک فاعل و فعل استفاده می کنیم. even though در مقابل although معنای پررنگ تری دارد.

Though
.Though can be used in the same way as although
.Though I wasn't keen on the film, I thought the music was beautiful
.We waited ages for our food. The waiter was really nice, though

Though میتواند مثل although استفاده شود. استفاده از Though در پایان جمله بسیار معمول تر است.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter