مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Question tags – درس سی و ششم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Question tags – درس سی و ششم آموزش گرامر Question tags – درس سی و ششم

آیا می دانید چگونه باید از Question tags مانند is he و didn't you استفاده نمایید؟ در این مقاله به این موضوع می پردازیم.

 Question tags
Example

You haven't seen this film, have you?

Your sister lives in Spain, doesn't she?

He can't drive, can he?

ما می توانیم عبارات سوالی نظیر ?isn't it?, can you یا ?didn't they  را به انتهای یک عبارت اضافه می کنیم که عبارت سوالی شود، این عبارات سوالی بیشتر از نوشتار در گفتار استفاده می شوند. معمولا زمانی از این عبارات استفاده می کنیم که می خواهیم شنونده صحبتمان را تایید کند، بنابراین زمانی که عبارتمان مثبت است، از سوالی منفی استفاده می کنیم.

 Question tags
Example

She's a doctor, isn't she?

Yesterday was so much fun, wasn't it?

اگر عبارتمان منفی باشد، از سوال مثبت استفاده می کنیم.

 Question tags
Example

He isn't here, is he?

The trains are never on time, are they?

Nobody has called for me, have they?

اگر تا حد زیادی از مثبت بودن پاسخ شنونده اظمینان، لحن بیان شما باید 'افتان' باشد و اگر این اطمینان کمتر است سوال شما باید لحنی خیزان داشته باشد.

ساختار (Formation)

اگر فعل کمکی (auxiliary) در جمله باشد، برای عبارت سوالی از آن استفاده می شوند.

 Question tags
Example

I don't need to finish this today, do I?

James is working on that, isn't he?

Your parents have retired, haven't they?

The phone didn't ring, did it?

It was raining that day, wasn't it?

Your mum hadn't met him before, had she?

بعضی اوقات فعل کمکی در جمله نمی باشد، مانند جملات حال ساده، گذشته ی ساده و مثبت در این زمان برای جمله ی سوالی از don't، doesn't یا didn'tاستفاده می شود

 Question tags
Example

Jenni eats cheese, doesn't she?

I said that already, didn't I?

در جملاتی که فعل to be وجود دارد (حال ساده و گذشته ی ساده) برای عبارت سوالی از افعال to be استفاده می گردد

 Question tags
Example

The bus stop's over there, isn't it?

None of those customers were happy, were they?

و اگر در جمله از modal استفاده شده باشد، همانند افعال to be برای ساخت جمله ی کمکی از modal verbs استفاده می شود

 Question tags
Example

They could hear me, couldn't they?

You won't tell anyone, will you?

اگر فعل اصلی یا فعل کمکی جمله 'am' باشد، در سوال مثبت 'am I?' به کار برده می شود و اگر سوال منفی باشد 'aren’t I?'.

 Question tags
Example

I'm never on time, am I?

I'm going to get an email with the details, aren't I?مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی