آموزش گرامر Modifying comparisons – درس بیست و هفتم

آموزش گرامر Modifying comparisons – درس بیست و هفتم

آیا چگونگی استفاده از عباراتی مانند much shorter than، almost as fit as و exactly the same as رو می دونید؟ به مثال های زیر توجه کنید تا چگونگی استفاده از عبارات برای مقایسه در زبان انگلیسی رو بیاموزید.

مقایسه در زبان انگلیسی
much shorter than, almost as fit as and exactly the same as

He's much shorter than his brother.

Good-quality socks are almost as important as your running shoes.

Our hotel room was exactly the same as the photos showed.

راه های مختلفی برای مقایسه در زبان انگلیسی وجود دارد، می توانیم از modify comparisons برای نشان دادن کوچکی و بزرگی استفاده کنیم، همچنین می توانیم از صفات مقایسه ای استفاده کنیم.

مقایسه در زبان انگلیسی
 modify comparisons

Max is taller than Judy.

You're more patient than I am.

His first book is less interesting than his second.

می توانیم از as…as همراه با یک صفت برای نشان دادن مشابه بودن دو چیز یا not as…as برای اینکه شی یا فردی کمتر از دیگری است استفاده کنیم

مقایسه در زبان انگلیسی
as…as

Her hair is as long as mine.

It's not as sunny as yesterday.

همچنین می توانیم از عباراتی مانند different from، the same as و similar to برای مقایسه استفاده نماییم

مقایسه در زبان انگلیسی
different from, similar to and the same as

England is different from the United Kingdom.

His car is similar to mine.

The results from the first test are the same as the results from the second.
برای نشان دادن تفاوت های بزرگ می توان از much، so much، a lot، even ، far همراه با صفت های مقایسه ای استفاده کرد

مقایسه در زبان انگلیسی
much, so much, a lot, even or far

Sales in July were a lot higher than sales in June.

He was far less experienced than the other applicant.

همچنین می توانیم از nowhere near همراه با as…as برای مقایسه استفاده کرد

مقایسه در زبان انگلیسی
nowhere near

The interview was nowhere near as difficult as the written exam.

We can use very, really, completely or totally with different from.

They may be twins, but they're completely different from each other.

برای نشان دادن تفاوت های کوچک می توانیم از slightly، a little، a bit، a little bit یا not much همراه باصفا ت مقایسه استفاده نماییم.

مقایسه در زبان انگلیسی
slightly, a little, a bit, a little bit or not much

The number of registrations has been slightly lower than we expected.

Houses in my city are not much more expensive than flats.

همچنن می توانیم از almost، nearly، not quite، roughly, more ، less یا  about همراه با as…as یا the same as استفاده کنیم

مقایسه در زبان انگلیسی
almost, nearly, not quite, roughly, more or less or about

She's almost as old as I am.

The figures for May are more or less the same as the figures for June

برای نشان دادن تفاوت های کوچک امکان استفاده از very یا really همراه similar to نیز وجود دارد.

مقایسه در زبان انگلیسی
very or really

My son looks really similar to my father when he was that age.

برای نشان دادن یکسان بودن و عدم تفاوت می توانیم از exactly the same as یا just as … as استفاده نماییم

مقایسه در زبان انگلیسی
exactly the same as or just as … as

My grandma's cakes still taste exactly the same as when I was a child!

A new phone can be just as expensive as a new computer these days.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter