مشاوره رایگان 02145328

اصطلاحاتی که از یک فیلم یاد گرفتم (بخش اول)

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
اصطلاحاتی که از یک فیلم یاد گرفتم (بخش اول)     اصطلاحاتی که از یک فیلم یاد گرفتم (بخش اول)

اينجا هدف ارائه اصطلاحات و عبارات پركاربرد برای درک فيلم می باشد. مطمئنا برای همه زبان آموزان پيش آمده كه پس از سال ها كلاس زبان رفتن همچنان در درک فيلم های انگليسی مشكلات عديده دارند. اين به اين دليل است كه اولا اصطلاحات انگليسی معنايی فراتر از تک تک لغات دارند و همچنين اين اصطلاحات معمولا در كتاب های آموزشی كمتر آموزش داده مي شوند.

هدف ما اينجا ارائه ليستی از اصطلاحات بدون توجه به ميزان استفاده آن ها نيست! زيرا در كتاب های آموزش اصطلاحات فقط توجه به اصطلاح بودن مي شود و كمتر عبارات را بر اساس ميزان كاربرد ارائه مي كنند.

در اين سری مقالات با توجه به پركاربرد بودن اصطلاحات، مطالب را طبقه بندی و با مثال ارائه مي كنم تا بيشترين فايده را داشته باشد.

فقط خواهش ميكنم تلفظ اين عبارات را از ديكشنری هاي معروف مانند Longman چك كرده و سپس آن ها را در قالب جمله مثال حفظ نماييد.

توجه كنيد اگر اين اصطلاحات را استفاده نكنيد به زودی آن ها را فراموش كرده و دوباره به همان دنياي 'كتابي حرف كردن' برميگرديد!

To hit the books : خرخوني كردن و زياد درس خوندن البته معمولا شب امتحان!
“I can’t watch the game with you tonight, I have to hit the books. I have a huge exam next week!”


To be up in the air : همه چيز رو هوا بودن و نامعلوم بودن
“Jen have you set a date for the wedding yet?”
 “Not exactly, things are still up in the air and we’re not sure if our families can make it on the day we wanted. Hopefully we’ll know soon and we’ll let you know as soon as possible.”


To stab sb in the back : به كسي نارو زدن
“Did you hear that Sarah stabbed Kate in the back last week?”
“No! I thought they were best friends, what did she do?”
“She told their boss that Kate wasn’t interested in a promotion at work and Sarah got it instead.”
“Wow, that’s the ultimate betrayal! No wonder they’re not friends anymore.”
To lose one's touch with : استعداد يا توانايي رو كه قبلا داشتي به خاطر كم تمرين كردن از دادن
“I don’t understand why none of the girls here want to speak to me.”
 “It looks like you’ve lost your touch with the ladies.”


To face the music: پاي لرز چيزي نشستن يعني وقتي كار اشتباهي انجام ميدي بايد منتظر عواقبش هم باشي
“I can’t understand why I failed math.” 
“You know you didn’t study hard, so you’re going to have to face the music and take the class again next semester if you really want to graduate when you do.”

توجه داشته باشيد در استفاده از اصطلاحات دقت كنيد كه هم در جاي خودش استفاده كنيد هم با تمام جزئيات بطور صحيح، يعني به حروف اضافه و حروف تعريف در اصطلاحات توجه كامل داشته باشيد و جابجايي اين حروف ريز باعث اشتباهات مهلک و تغييرات معنايی خواهد شد.

مطالب مرتبط

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی