مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Adjectives – gradable and non-gradable – درس هفدهم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Adjectives – gradable and non-gradable – درس هفدهم آموزش گرامر Adjectives – gradable and non-gradable – درس هفدهم

به این ترکیبات توجه کنید:

bit cold, really cold and absolutely freezing

روش صحیح استفاده از این عبارات را در جمله می دانید؟ به مثال های زیر توجه کنید تا کاربرد صفت های gradable و non-gradable را در یابید.

gradable and non-gradable
.It's really cold
.It's absolutely freezing
.This exercise is really difficult
.This exercise is completely impossible

بیشتر صفت ها در دسته ی gradable قرار می گیرند. با استفاده از این نوع صفت ها ما میتوانیم درجه های کیفی مختلفی از یک چیز داشته باشیم.

gradable
.She was quite angry when she found out
!The film we saw last night was really funny
.It can be extremely cold in Russia in the winter

در اینجا یک لیست از صفت های gradable و Modifierهای معمول آورده ایم.

Modifiersa little/a bit
pretty/quite
really/very
extremely
Adjectivesangry, big, boring, cheap, cold, expensive, frightening, funny, hot, interesting, old, pretty, small, tasty, tired, etc

بعضی از صفت ها در دسته ی non-gradable قرار دارند. این دسته صفت ها غیرقابل درجه بندی هستند و کیفیت هرچیز را دقیقا همانطور که هست بیان میکنند.
Non-gradable
!Thank you, I love it! It's absolutely perfect
.Their farm was totally destroyed by a tornado
.My work is completely finished. Now I can relax

در اینجا یک لیست از صفت های Non-gradable و Modifierهایی که برای هرکدام استفاده می شود را آورده ایم.

Modifiersabsolutely/totally/completely
Adjectivesacceptable, dead, destroyed, finished, free, impossible, necessary, perfect, ruined, unacceptable, etc


Modifiersabsolutely/really
Adjectivesamazing, ancient, awful, boiling, delicious, enormous, excellent, exhausted, fascinating, freezing, gorgeous, terrible, terrifying, tiny, etc

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-11

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی