تماس سریع

آموزش گرامر 'wish' and 'if only' – درس شانزدهم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر آموزش گرامر

آیا کاربرد استفاده از wish و if only را برای بیان آرزو ها می دانید؟ به مثال های زیر توجه کنید تا روش صحیح استفاده از هرکدام را در جمله دریابید.

if only and wish
.That guy is so annoying! I wish he'd stop talking
.I wish I lived closer to my family
.If only I hadn't lost her phone number. She must think I'm so rude for not calling her
.I wish they wouldn't park their car in front of my house

از if only و wish برای بیان آرزوها در گذشته و حال استفاده می شود. if کمی تاکیید بیشتری نسبت به wish دارد.

از wish/if only + a past برای بیان آرزوهای ما در زمان حال استفاده می شود.

in the present
.I wish you didn't live so far away
.If only we knew what to do
.He wishes he could afford a holiday

از wish/if only + a past perfect برای بیان آرزوهای ما در زمان گذشته استفاده می شود.
in the past
.They wish they hadn't eaten so much chocolate. They're feeling very sick now
.If only I'd studied harder when I was at school

از wish + would(n't) برای نشان دادن دلخوری از کسی یا چیزی استفاده می شود. معمولا در این شرایط توانایی عوض کردن موقعیت را نداریم و از آن ناراضی هستیم.

Expressing annoyance
.I wish you wouldn't borrow my clothes without asking
.I wish it would rain. The garden really needs some water
She wishes he'd work less. They never spend any time together.


مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-11

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی