مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر enough – درس یازدهم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر enough – درس یازدهم آموزش گرامر enough – درس یازدهم

آیا میدانید چگونه ای کلمه ی enough در جمله استفاده کنید؟ به مثال های زیر توجه کنید.

enough

She's not old enough to walk yet.

?Is there enough coffee for everyone
.I don't read enough
.We've had enough of their lies

We are not acting fast enough to stop climate change.

enough به معنای «به اندازه ی لازم» هست. این کلمه می تواند همراه با یک اسم، صفت، قید و یا فعل به کار برود همچنین می تواند به عنوان ضمیر استفاده شود.

enough
With adjectives and adverbs

I'm not tall enough to reach the top shelf.

Your marks are good enough to study engineering at university.

I couldn't write quickly enough and I ran out of time.

I've helped at conferences often enough to know what can go wrong.

enough بعد از صفت و قید می آید.

enough
With verbs

I make sure I drink enough during the day.

I don't read enough but I'm going to start downloading books to my phone.

enough بعد از فعل می آید.

enough
With nouns

There isn't enough bread to make sandwiches.

Have you got enough money?

enough قبل از اسم می آید.

enough
As a pronoun

I'll get some more chairs. There aren't enough.

I'll get some more chairs. There aren't enough.

.A: Do you want more coffee? B: No, I've had enough, thanks
enough
With an adjective and a noun

We haven't got big enough envelopes.

We haven't got enough big envelopes.

وقتی enough بعد از صفت آمده، توضیحی برای صفت است. اما وقتی قبل از صفت آمده، توضیحی برای عبارت اسمی است.

enough
enough of

There isn't enough of that bread to make sandwiches for everyone.

I've seen enough of his work to be able to recommend him.

.There's enough of us to make a difference

. استفاده می کنیم که همراه یکی از ضمایر آمده باشد enough of معمولا زمانی از 

(a/an/the, this/that, my/your/his, you/them, etc.).

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-11

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی