مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Reflexive pronouns – درس سی و هفتم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Reflexive pronouns – درس سی و هفتم آموزش گرامر Reflexive pronouns – درس سی و هفتم

آیا می دانید چگونه باید از ضمایر انعکاسی (تاکیدی) از جمله myself ،yourself یا themselves استفاده کرد؟ به این مثال ها توجه کنید تا کاربرد این ضمایر در جمله را بیاموزید.

reflexive pronouns
Example

She looked at herself in the mirror.

I'm trying to teach myself Italian with an app.

Our children walk to school by themselves.

ضمایر تاکیدی عبارتند از myself، yourself، himself، herself، itself، ourselves، yourselves وthemselves که به فرد یا چیزی دلالت می کند، اغلب در زمان هایی از ضمیر تاکیدی استفاده می کنیم که فاعل و مفعول، فعل جمله یکی باشد.

reflexive pronouns
Example

I cut myself when I was making dinner last night.

I hope you enjoy yourselves at the party tonight!

My phone isn't working properly. It turns itself off for no reason.

We need to believe in ourselves more.

ضمایر انعکاسی در جمله تاکید می آورد - Adding emphasis

زمانی که جمله غیرعادی یا متفاوت باشد می توانیم از ضمایر تاکیدی استفاده کنیم

adding emphasis
Example

He wants to pass his driving test so that he can drive himself to work.

She broke her arm, so she couldn't wash herself very easily.

با ضمایر انعکاسی می توانیم برروی این موضوع تاکید نماییم که فرد کاری را انجام داده است، نه شخصی دیگر

adding emphasis
Example

The door was definitely locked. I locked it myself.

Are you redecorating your flat yourselves?

همچنین می توان ضمایر تاکیدی را همراه با اسمش استفاده کرد، که همراه با تاکید بیشتری باشد.

adding emphasis
Example

We talked to the manager herself, and she agreed to give us our money back.

Parents themselves need to take more responsibility for their children's learning.

<

By + reflexive pronoun

استفاده از ضمایر تاکیدی همراه با by معنای تنها را می دهد

by+ reflexive pronoun
Example

He usually goes on holiday by himself.

Do you enjoy being by yourself?

ضمایر متقابل - Reciprocal pronouns

به تفاوت ضمایر تاکیدی جمع و ضمایر متقابل (each other, one another) توجه نمایید.

reciprocal pronouns
Example

They're buying themselves a new television.

They're buying each other small gifts.

We looked at ourselves in the mirror.

We looked at each other in surprise.

در ضمایر متقابل عملی برای فرد دیگر انجام می شود نه خود شخص

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی