Interfaces Between Second Language Acquisition And Language Testing Research

دانلود کتاب Interfaces Between Second Language Acquisition And Language Testing Research

این جلد شامل مقالات اصلی است که به جنبه های مختلف رابطه بین یادگیری زبان دوم و آزمایش زبان پرداخته اند. این نسخه شومیز نگاهی تازه به زمینه های مورد علاقه مشترک تحقیقات SLA و LT و روش هایی دارد که می تواند تحقیقات در این دو حوزه زبانشناسی کاربردی را به طور مثبتی ادغام کند. این جلد شامل مقالات اصلی است که با جنبه های مختلف رابط تحقیق SLA و LT سروکار دارند. بنابراین این مجموعه یک نقطه شروع برای ادامه و گسترش گفتگو بین محققان SLA و LT است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter