برنامه کلاس های آنلاین

Application To True Scores Prediction

دانلود کتاب Application To True Scores Prediction

این مقاله دو هدف دارد. اولین هدف آن این است که نشان دهد چگونه تئوری سنتی آزمون (Classical Test Theory) را می توان به عنوان یک وسیله و واریانس تقریبی برای نسخه کلی تئوری پاسخ به سوالات (Item Response Theory) در نظر گرفت. از این طریق میتوان این دو تئوری را به هم نزدیک و مرتبط کرد، و در نتیجه روش های ساده تری برای محاسبات مربوط به مدلهای تئوری پاسخ به سوالات (Item Response Theory) با استفاده از میانگین و واریانس مرتبط به تئوری سنتی آزمون (Classical Test Theory) به دست آورد. کارکرد پاسخ های ارائه شده، پارامترهای گسترده ای که باید در نظر گرفت، توزیع همگن دشواری سوالات، تکنیک های تخمین، همه و همه مانع نگاهی جامع و دقیق به ساختار مدل کاملی از تئوری پاسخ به سوالات (IRT) می شوند. البته این دشواری ها دلیلی برای بازگشت به تئوری سنتی آزمون (Classical Test Theory) نیست، بلکه تنها حاوی این پیشنهاد است که میتوان از تئوری های سنتی برای دست یافتن به درک بهتری از محاسبات پیچیده تئوری های مدرن استفاده کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter