Applied Linguistics and Materials Development

دانلود کتاب Applied Linguistics and Materials Development

کتاب Applied Linguistics and Materials Development برای اولین بار بر گسترش مواد آموزشی و کاربردهای تحقیقات و نظریه های فعلی در زمینه های اصلی زبانشناسی کاربردی متمرکز است (به عنوان مثال کسب زبان دوم، کاربردهای عملی، مطالعات واژگان). کتاب های زیادی در زمینه تئوری و تحقیقات کاربردی زبان وجود دارد و اکنون تعدادی کتاب در زمینه توسعه اصولی مطالب برای یادگیری زبان وجود دارد، اما این کتاب با اتصال این دو نگرش رویکرد جدیدی را در پیش می گیرد. هر یک از فصل های این کتاب ابتدا تئوری ها و نتیجه گیری های تحقیقاتی مربوط به حوزه خود را ارائه می دهد و سپس کاربردهای عملی برای توسعه مواد آموزشی را در نظر می گیرد. تمامی فصل های این کتاب سعی در توصیف کاربردهای این نظریه ها دارند، که این امر بوسیله ارائه گزارش ها و پی نوشت هایی راجع به تئوری و تحقیقات اخیر، و همچنین تجزیه و تحلیل ارتباط بین کتاب ها و تئوری هایی که قبلا چاپ شده اند، ممکن شده است. این کتاب یک منبع مهم برای کسانی که در حال توسعه یا تدریس مواد هستند و همچنین برای کسانی که زبان شناسی کاربردی را مطالعه کرده یا آموزش می دهند خواهد بود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter