From Old English To Standard English

دانلود کتاب From Old English To Standard English

زبان انگلیسی، همچون تمام زبان‌های زنده‌ی دنیا، با گذشت زمان، در یک وضعیت پیوسته‌ی تغییر قرار دارد. زبان یک نسل از افراد، تفاوت کمی از هم دارد و در هر زمان، اشکال پیشرفته و محافظه‌ کارانه وجود دارد، صرف‌ نظر از اینکه آن‌ها به گویش‌های منطقه‌ای تعلق داشته باشند یا آموزشی یا کلاسی. تغییر در هر سطحی از زبان رخ می‌دهد. کلمات جدید در واژگان برای اشاره به چیزها یا مفاهیم جدید ابداع می‌شوند، در حالی که کلمات دیگر زمانی کنار گذاشته می‌شوند که دیگر هیچ استفاده‌ای در جامعه نشوند. معنی کلمات تغییر می‌کند- Borrow زمانی به‌معنی فرمان‌بردار، Spill به‌ معنی کشتن و Knight به معنی پسر بود- ترجمه‌ی کلمه به کلمه‌ی برخی از کلمات انگلیسی کهن- احتمالاً همچون انگلیسی معاصر نخواهد بود، چون نظم کلمات و ساختار گرامری تغییر کرده است. تلفظ به‌ خصوص همیشه در حال اصلاح و تغییر بوده و به‌ شکل گسترده‌ای از یک گروه منطقه‌ای یا اجتماعی به گروه دیگر متغیّر است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter