مشاوره رایگان 02145328

Variance Component Testing In Generalized Model

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Variance Component Testing In Generalized Model

در مطالعات زیست پزشکی علاقه زیادی نسبت به آزمایش برای پراکندگی بیش از حد، همبستگی و ناهمگنی در بین گروه ها وجود دارد. در این مقاله، ما مسئله را در چارچوب مدل های خطی تعمیم یافته با اثرات تصادفی بیان می کنیم. ما یک آزمون نمره جهانی برای این فرضیه صفر پیشنهاد می کنیم که همه مولفه های واریانس، صفر هستند. این آزمون بصورت یک تست مجانبی قوی است زیراکه این آزمون به تعیین توزیع مشترک اثرات تصادفی نیاز ندارد. ما همچنین آزمون های نمره فردی و تقریب آنها را برای آزمایش مولفه های واریانس به طور جداگانه پیشنهاد می دهیم. هر دو آزمون را می توان با استفاده از نرم افزار آماری موجود به راحتی پیاده سازی کرد. ما این آزمایشات را با استفاده از یک برنامه کاربردی برای مطالعه موفقیت جفت گیری در میان جفت های نر و ماده در یک آزمایش بر روی سمندرها نشان می دهیم و عملکرد آن ها را از طریق شبیه سازی ارزیابی می کنیم.

Variance Component Testing In Generalized Model دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع