Tukey's Multiple Comparison

دانلود کتاب Tukey's Multiple Comparison

این مقاله یک بررسی تاریخی جامع از تاملات فلسفی، نظری، و عملی ارائه شده از سوی جان توکی در زمینه استنباط همزمان است. اولین کتاب این نویسنده در موضوع تک نگاری، که تحت عنوان The Problem of Multiple Comparisons منتشر شد، جان توکی را به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه تثبیت کرد و وی را به عنوان شخصی مورد احترام در حوزه های آکادمیک و عملی معرفی کرد. در جریان سال های متمادی، آقای توکی به صورت جسته و گریخته کتابهایی در این زمینه منتشر کرد اما همچنان بر این باور ماند که مساله تعدد از اهمیت اساسی برخوردار است. در دهه آخر عمر خود، آقای توکی توجه زیادی را بذل موضوع تعدد (multiplicity issues) کرد، و آزمایش های بسیاری با نمایه های گرافیکی از روش های مقایسه چندگانه را صورت داد تا عواقب روش های جدید برای کنترل میزان خطاهای خانوادگی را مشخص کند. وی میراثی غنی از خود به جا گذاشته است که میتواند الهام بخش محققان آماری برای سال های متمادی باشد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter