Understanding Language Teaching

دانلود کتاب Understanding Language Teaching

این کتاب پیشرفت تاریخی روش های اصلی آموزش زبان را از لحاظ اصول نظری و متودهای کلاسی دنبال می کند و از هر یک ارزیابی انتقادی خود را ارائه می دهد. نویسنده این کتاب با استفاده از آثار مهم در این زمینه وهمچنین نظرات انتقادی صاحبن ظران در این زمینه ها، سعی دارد تا حرکت از روش به پساروش را توجیه کرده و در حین این کار، روابط بین نظریه، تحقیق و عمل را توضیح دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter