The Oxford History Of English

دانلود کتاب The Oxford History Of English

زبان انگلیسی در تاریخ خود زبانی بوده که همواره از بخشی از جهان به بخشی دیگر منتقل شده است. این موضوع در شروع حیات این زبان به‌ عنوان یک زبان قابل ‌تشخیص و متمایز صادق بوده است، مرحله‌ای که این فصل و فصل‌های بعدی از آن به‌ عنوان انگلیسی کهن یاد می‌کنند. مهاجرت مردم و در نتیجه انتقال مجدد زبان‌هایی که آن‌ها صحبت می‌کنند، یکی از موضوعات اصلی این فصل خواهد بود که به پیش از تاریخ ظهور زبان انگلیسی و تحولات مختلفی متمرکز می‌شود که زمینه‌ساز خلق زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان در جزایر انگلیس بوده است. با این حال، اگر بخواهیم نگاهی به برخی از وقایع خاص گذشته‌ی نزدیک‌تر بیندازیم، می‌توانیم از بعضی اتفاقات درک بهتری داشته باشیم.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter