Score Equity Assessment

دانلود کتاب Score Equity Assessment

در مقاله ای که در بهار 2003 در نشریه آموزشی هاروارد منتشر شد، روی فریدل اظهار داشت كه آزمون SAT از نظر فرهنگی و آماری عادلانه نیست. فریدل یک راه حل برای این مساله ارائه داد، که شامل استفاده از یک نیمه تست متشکل از سخت ترین موارد جمع شده از آزمون کامل SAT بود. ادعاهای وی، که در سطح ملی توجهات بسیاری را به خود جلب کرد، مبتنی بر اشتباهات جدی در تحلیل وی بود. در Dorans and Zeller (2004)، ما نشان دادیم كه وقتی داده ها به درستی تجزیه و تحلیل می شوند، اثراتی كه فریدل گزارش كرده به طور قابل ملاحظه ای كاهش می یابد. در اینجا، ما یک روش صحیح برای ارزیابی اینکه آیا روش فعلی نمره گذاری SAT منصفانه است، توصیف می کنیم و بررسی می کنیم چه اتفاقی می افتد که نیمه آزمون سخت فریدل را به ارزیابی برابری نمره بسپاریم.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter