Methodological Consideration

دانلود کتاب Methodological Consideration

بحث در مورد محدودیت های روش شناختی در تحقیق بسیار ضروری است زیرا این بحث ها به ما کمک می کنند تا بفهمیم که آیا نتایج یک تحقیق معتبر و قابل اعتماد هستند یا خیر. برای درک روابط بین مفاهیم، از قبیل حمایت اجتماعی، زورگویی و خواب، انواع مختلفی از مطالعات روی نمونه های مختلف باید انجام شود تا جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و شواهد کافی بدست آید. در این فصل، مقالات مندرج در فصل 5 و 6 از دیدگاه روش شناسی بحث شده است. در این فصل ها، مسائلی همچون طراحی سوال، اعتبار سنجی، اندازه واحد نمونه، اندازه گیری ها و مدل های مختلف آماری در نظر گرفته شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter