Longman Dictionary of Language Teaching

دانلود کتاب Longman Dictionary of Language Teaching

کتاب Longman Dictionary of Language Teaching فرهنگ لغت برای دانشجویان زبان شناسی کاربردی، آموزش زبان، TEFL، و دوره های مقدماتی در رشته های عمومی زبان شناسی وسیله ای بسیار ضروری است، زیرا که این کتاب توضیحات جامعی راجع به اصطلاحات تخصصی و تئوریک بسیاری در این زمینه ها به دانشجویان ارائه می دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter