Fundamental Considerations in Language Testing

دانلود کتاب Fundamental Considerations in Language Testing

این کتاب دربردارنده ی بحثی واضح و تخصصی است که به نگرانی های اساسی زمینه ساز توسعه و استفاده از آزمون های زبان و اعمال جدیدترین تحقیقات در مورد آزمون ها می پردازد. در درجه اول برای افرادی که در دوره های تربیت معلم شرکت کرده اند، این کتاب یک منبع بسیار ارزشمند است چرا که به طور حرفه ای در طراحی و اجرای آزمون این افراد را راهنمایی کرده و به عنوان مکمل کتاب های 'HOW TO' عمل می کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter