تماس سریع

سوالات درک مطلب _ GMAT بررسی یک متن تاریخی بخش 5

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
سوالات درک مطلب  _ GMAT بررسی یک متن تاریخی بخش 5 سوالات درک مطلب  _ GMAT بررسی یک متن تاریخی بخش 5

آیا آماده‌ی سوال پنجم و نهایی خود هستید؟ ما یک متن تاریخی درک مطلب را مورد بررسی قرار داده‌ایم. اگر تازه شروع کرده‌اید، ابتدا بخش‌های گذشته را بررسی و سپس به این بخش مراجعه کنید. پاسخ دادن به تمام 5 سوال با هم مشکلی ندارد.

در ادامه متن تاریخ و سوال پنجم ارائه می‌شود. موفق باشید.

“Two recent publications offer different assessments of the career of the famous British nurse Florence Nightingale. A book by Anne Summers seeks to debunk the idealizations and present a reality at odds with Nightingale’s heroic reputation. According to Summers, Nightingale’s importance during the Crimean War has been exaggerated: not until near the war’s end did she become supervisor of the female nurses. Additionally, Summers writes that the contribution of the nurses to the relief of the wounded was at best marginal. The prevailing problems of military medicine were caused by army organizational practices, and the addition of a few nurses to the medical staff could be no more than symbolic. Nightingale’s place in the national pantheon, Summers asserts, is largely due to the propagandistic efforts of contemporary newspaper reporters.

“By contrast, the editors of the new volume of Nightingale’s letters view Nightingale as a person who significantly influenced not only her own age but also subsequent generations. They highlight her ongoing efforts to reform sanitary conditions after the war. For example, when she learned that peacetime living conditions in British barracks were so horrible that the death rate of enlisted men far exceeded that of neighboring civilian populations, she succeeded in persuading the government to establish a Royal Commission on the Health of the Army. She used sums raised through public contributions to found a nurse’s training hospital in London. Even in administrative matters, the editors assert, her practical intelligence was formidable: as recently as 1947 the British Army’s medical services were still using the cost-accounting system she devised in the 1860s.

“I believe that the evidence of her letters supports continued respect for Nightingale’s brilliance and creativity. When counseling a village schoolmaster to encourage children to use their faculties of observation, she sounds like a modern educator. Her insistence on classifying the problems of the needy in order to devise appropriate treatments is similar to the approach of modern social workers. In sum, although Nightingale may not have achieved all of her goals during the Crimean War, her breadth of vision and ability to realize ambitious projects have earned her an eminent place among the ranks of social pioneers.”

“According to the passage, the editors of Nightingale’s letters credit her with contributing to which of the following?

“(A) Improvement of the survival rate for soldiers in British Army hospitals during the Crimean War

“(B) The development of a nurses’ training curriculum that was far in advance of its day

“(C) The increase in the number of women doctors practicing in British Army hospitals

“(D) Establishment of the first facility for training nurses at a major British university

“(E) The creation of an organization for monitoring the peacetime living conditions of British soldiers”

ابتدا نوع سوال پرسیده شده را مشخص کنید.

عبارت 'مطابق متن' نشان‌دهنده‌ی یک سوال دارای جزئیات است. به‌ویژه، به کدام جزئیات نیاز خواهید داشت؟

در این مورد، سوال می‌خواهد از نظرات ویراستارها مطلع شود. به نقشه‌ی خود (در اینجا نقشه‌ی من) نگاهی بیندازید. به کدام پاراگراف نیاز داریم؟

درست حدس زدید، این سوال مربوط به پاراگراف دوم است. این سوال به طور خاص و ویژه از چه چیزی می‌خواهد آگاه شود؟ ویراستارها به نایت‌اینگل با چیزی اعتبار می‌بخشند یا او را قبول دارند.

در این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است که فقط با حافظه‌مان عمل نکنیم. هر پاراگراف مطالب گوناگونی را ذکر می‌کند که نایت‌اینگل انجام داده است. شما نباید چیزی را که شخص دیگری گفته است، اشتباه بگیرید. شما باید به نظرات ویراستارها توجه کنید.

در زیر دوباره پاراگراف دوم را برای‌تان می‌آورم. با در نظر گرفتن اعتباربخشی به فلورنس نایت‌اینگل برای کمک به رخ دادن اتفاقات مثبت، خواندن این پاراگراف را شروع کنید. (تاکید در زیر اضافه شده است.)

“By contrast, the editors of the new volume of Nightingale’s letters view Nightingale as a person who significantly influenced not only her own age but also subsequent generations. They highlight her ongoing efforts to reform sanitary conditions after the war. For example, when she learned that peacetime living conditions in British barracks were so horrible that the death rate of enlisted men far exceeded that of neighboring civilian populations, she succeeded in persuading the government to establish a Royal Commission on the Health of the Army. She used sums raised through public contributions to found a nurse’s training hospital in London. Even in administrative matters, the editors assert, her practical intelligence was formidable: as recently as 1947 the British Army’s medical services were still using the cost-accounting system she devised in the 1860s.”

من زیر 4 نکته‌ی مهم را در متن بالا خط کشیده‌ام که می‌تواند در جواب دادن به این سوال کمک‌کننده باشد. دو نکته‌ی نخست- در سطحی وسیع- در کنار هم قرار می‌گیرند: نایت‌اینگل به اصلاح شرایط پزشکی برای سربازان کمک کرد. مثال خاص داده شده در اینجا تاسیس یک کمیسیون سلطنتی در زمینه‌ی سلامت ارتش است. دو مثال دیگر مجزا هستند: تاسیس یک بیمارستان آموزش پرستاری و ایجاد یک سیستم حسابداری که همچنان تقریباً یک قرن بعد استفاده می‌شود.

زمان بررسی گزینه‌ها فرا رسیده است که ببینیم با کدامیک از نکته‌های بالا سازگاری دارد.

“(A) Improvement of the survival rate for soldiers in British Army hospitals during the Crimean War”

تعداد نجات سربازان یک واژه‌ی بسیار خاص است. پاراگراف دوم نه چیزی درباره‌ی تعداد نجات سربازان می‌گوید و نه چیزی درباره‌ی فعالیت‌های نایت‌اینگل در طول جنگ صحبت می‌کند (فقط درباره‌ی فعالیت‌های او بعد از جنگ صحبت می‌کند.) این گزینه را حذف کنید.

“(B) The development of a nurses’ training curriculum that was far in advance of its day”

آموزش پرستاری عبارت قشنگی است. جمله‌ی مربوط به این نکته از پاراگراف دوم چیست؟ او یک بیمارستان آموزش پرستاری تاسیس کرد. تاسیس یک بیمارستان و ایجاد یک دوره‌ی آموزشی برای آن بیمارستان دقیقاً یک چیز نیست. همچنین ما نمی‌دانیم آیا آن دوره‌ی آموزشی از زمان خود جلوتر بوده است یا نه. ما ممکن است بتوانیم این‌گونه نتیجه‌گیری کنیم که سیستم حسابداری او جلوتر از زمان خود بوده است (چون تقریباً 100 سال بعد هم استفاده می‌شده است). اما هیچ اطلاعاتی درباره‌ی دوره‌ی آموزش پرستاری نداریم. گزینه‌ی ب را حذف کنید.

“(C) The increase in the number of women doctors practicing in British Army hospitals”

این پاراگراف چیز خاصی درباره‌ی پزشکان زن (یا حتی پرستاران زن) ذکر نمی‌کند. این گزینه را حذف کنید.

“(D) Establishment of the first facility for training nurses at a major British university”

نایت‌اینگل یک بیمارستان آموزش پرستاری ایجاد کرده است! جواب همین است؟ متن نمی‌گوید این نخستین مکان آموزش پرستاری در یک دانشگاه بزرگ بریتانیاست. متن فقط می‌گوید که این یک بیمارستان آموزشی در لندن است. این گزینه در مقایسه با گزینه‌های قبلی به جواب نزدیک‌تر است. پس فعلاً می‌توانید آن را حذف نکنید. اما یک سوال 'مطابق با متن' باید آنچه را که متن گفته تکرار کند، پس این گزینه‌ی صحیح نیست. گزینه‌ی بعدی را بررسی کنیم.

“(E) The creation of an organization for monitoring the peacetime living conditions of British soldiers”

دوباره متن را بررسی کنید. او در متقاعد کردن دولت برای تاسیس یک کمیسیون سلطنتی در زمینه‌ی سلامت ارتش موفق شد. کمیسیون سلطنتی چه کاری انجام می‌داد؟ به جملات قبل رجوع کنید: اصلاح شرایط پزشکی بعد از جنگ در واکنش به این حقیقت که شرایط زندگی در زمان صلح در پادگان‌های بریتانیا بسیار بد و وخیم است. بله، او سازمانی تاسیس کرد که بر شرایط زندگی این سربازان در زمان صلح نظارت می‌کرد.

این جواب کاملاً با سوال سازگار است، برخلاف گزینه‌ی (د) که فقط بخشی از آن به سوال می‌خورد. پس جواب صحیح (ﻫ) است.

نکات کلیدی و مهم برای درک مطلب یک متن تاریخی

1) از فرایندها پیروی کنید. گام‌ها یا مراحل را نادیده نگیرید، وگرنه اشتباه رخ می‌دهد.

2) به هنگام خواندن متن، به دنبال ایده‌های بزرگ و تضادها یا پیچش‌های (twists) اصلی باشید. در جزئیات آزاردهنده گرفتار نشوید. وقتی به سوالات جواب می‌دهید، یک نقشه‌ی خلاصه‌شده از متن را برای کمک و راهنمایی در فهم بهتر آن در جایی یادداشت کنید. وقتی این کار به پایان رسید، شما می‌توانید داستان ساده‌ی از آن متن تاریخی بیان کنید.

3) از نوع سوالی که با آن مواجه هستید آگاه باشید، چون هر نوع سوال تحلیل‌های متفاوتی را از شما طلب می‌کند. سوالات مطابق با متن از شما می‌خواهد چند نکته‌ی خاص را از متن پیدا و آن را دوباره تکرار کنید. بر حافظه‌تان متکی نباشید- از نشانه‌های جاسازی شده در خود سوال برای دوباره خواندن بخش‌هایی از متن که در سوال طراحی شده است، استفاده کنید. اطلاعات بدست آمده را مستقیم در ذهن خود قرار دهید (حتی می‌توانید چند کلمه‌ای بنویسید) سپس به دنبال انطباق آن با گزینه‌های جواب باشید.

مطالب مرتبط

GMAT یا GRE؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

GMAT یا GRE؟

خیلی از کسانی که هدفشون ورود به MBA هست مردد هستن که آزمون GRE رو انجام بدن یا GMAT ؟اساسا آزمون GMAT همواره معیار تعیین سطح استعداد تحصیلی در Business Schools بوده اما مدتی میشه که آزمون GRE البته بعد از تغییراتی که در سال 2011 انجام داد، تونست رقیب خوب ...

اشتباهات رایج در حل سوالات DATA Sufficiency جی مت
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

اشتباهات رایج در حل سوالات DATA Sufficiency جی مت

آیا دقت کرده اید که تحلیل یک گزاره در واقع سخت تر از دو گزاره است. زیرا گزاره دیگر اغلب یک نکته، یک راهنمایی یا پاره ای از اطلاعات را به همراه دارد که می توان برای تشخیص حقه یا تله سوال از آن استفاده کرد. ...

آشنایی با سوالات ریاضی آزمون GMAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

آشنایی با سوالات ریاضی آزمون GMAT

همانطور که میدونید آزمونGMAT آزمونی بین المللی است جهت ادامه تحصیل درزمینه های تجارت، بازرگانی ومدیریت. مدت زمان GMAT سه ساعت ونیم می باشد، ولی بطورکلی با احتساب زمان استراحت بین آزمون، حدود 4 ساعت به طول می انجامد. ...

328 45 - 021کلاس‌های خصوصیدوره های مجازی