Studying Speaking to Inform Second Language Learning

دانلود کتاب Studying Speaking to Inform Second Language Learning

Studying Speaking to Inform Second Language Learning در مجموعه مطالعاتی که به ویژه برای این کتاب نوشته شده اند، تحقیقات کاربردی زبان شناسان در زمینه ی تعامل گفتاری در زبان های دوم و خارجی را ارائه میکند و درمورد اینکه هریک از این یافته ها چگونه آموزش زبان را شکل میدهند، دیدگاه هایی بیان میکند. این کتاب آمیزه ای از دیدگاه های گفتمان را ارائه میکند: کنش های گفتاری، رویداد های گفتاری، تجزیه و تحلیل مقابله ای، کاربرد شناسی و تحیل گفتمان.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter