Basic Synonyms

دانلود کتاب Basic Synonyms

این کتاب برای هر زبان ‌آموزی که می‌خواهد واژگان خود را تقویت کند طراحی شده است. به خصوص کسانی که قصد شرکت در امتحان‌های سطح elementary یا pre-intermediate مثل PET  یا KET را دارند. برای هر مدخل، مترادف‌ها و واژگان مرتبط فهرست شده‌اند تا معانی و عبارات جایگزین به شما نشان داده شود. برای هر متردافی یک تعریف و جمله نمونه آورده شده است تا به زبان آموز در فهم و استفاده درست از واژه در متن کمک کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter