English Vocabulary Organiser

دانلود کتاب English Vocabulary Organiser

English Vocabulary Organiser جامع ترین کتاب خود آموز واژگان موجود در حال حاضر است. این کتاب واژگان را به صد موضوع دسته بندی میکند و کتاب ایده آلی است که به همه زبان آموزان سطح متوسط و بالاتر توصیه میشود. و همچنین برای کسانی که برای شرکت در یک آزمون انگلیسی آماده میشوند ارزشمند خواهند بود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter