Communicate What You Mean

دانلود کتاب Communicate What You Mean

قواعد گرامری زبان به ما نمیگویند که چه بگوییم. بلکه این قواعد گرامری زبان به ما میگویند که چطور به درستی در قالب ساختاری زبان پاسخ دهیم. بنابراین استفاده از یک زبان، تا حد زیادی، یک فعالیت روانی است که در آن پاسخ های گوینده نه تنها به دانش ساختار بلکه به دانش رویدادهای یک موقعیت و احساسات گوینده نسبت به آن رویداد ها بستگی دارد.  

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter