504absolutely Essential Words

دانلود کتاب 504absolutely Essential Words

کتاب 504absolutely Essential Words به روز شده ی واژه سازی، هسته ی اصلی کلمات را ارائه میدهد که دانش آموزان در مقاطع راهنمایی و بالاتر باید آنهارا بلد باشند و بتوانند به طور روان برای پیشرفت تحصیلی از آنها استفاده کنند. این واژگان همچنین برای دانش آموزان و آزمون دهندگان ESL و علاوه بر آن برای سایر افرادی که انگلیسی زبان دوم آنهاست، ضروری هستند.  

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter