More than words 2

دانلود کتاب More than words 2

اهداف کتاب More than Words Book 2 عبارت است از:

  • آگاهی زبان ‌آموزان از واژگان مرتبط با برخی از موضوعات مشخص (برای مثال، رسانه‌ها، سیاست، کارهای خانه، حمل و نقل و غیره) و تهیه مطالب برای کمک به زبان ‌آموزان در حفظ و تمرین این کلمات.
  • تهیه‌ی مطالبی که موجب جنب و جوش در زبان ‌آموزان شود و در نتیجه، آن‌ها را در کار فهم بیشتر واژگان انگلیسی درگیر کند.
  • دانش ‌آموزان را نسبت به کلمات بیشتری آگاه سازد و مهارت‌هایی را به آن‌ها آموزش دهد که به آن‌ها کمک می‌کند به کلمات جدید انگلیسی صحبت کنند.
  • تهیه‌ی مطالبی که می‌توان برای توسعه‌ی مهارت‌های عمومی زبان به روشی یکپارچه و ترویج انواع دیگر مطالعه‌ی زبان مورد استفاده قرار داد.
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter