Test it Fix it Vocab Intermediate

دانلود کتاب Test it Fix it Vocab Intermediate

Test it Fix it Vocab Intermediate، مجموعه‌ای از کتاب‌های طراحی شده برای کمک به شما برای شناسایی و رفع مشکلاتی است که ممکن است در زبان انگلیسی داشته باشید. هر کتاب Test it Fix it Vocab Intermediate، دارای 20 امتحان است که بر روی اشتباهاتی تمرکز می‌کند که زبان ‌آموزها انجام می‌دهند.

Test it ,Fix it دارای یک شکل غیرمعمول است. شما از صفحه‌ی نخست هر درس شروع می‌کنید، سپس به صفحه‌ی سوم و بعد به صفحه‌ی دوم می‌روید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter