Longman Pronounciation Dictionary Study Guide

دانلود کتاب Longman Pronounciation Dictionary Study Guide

این راهنمای مطالعه برای برای کمک به دانشجویان برای استفاده بهتر از دیکشنری Longman pronunciation طراحی شده است. هدف تمرینات و فعالیت ها در کتاب راهنما کمک به آشنا کردن استفاده کنندگان با قواعد استفاده شده در دیکشنری و دادن تمرین برای شناسایی و نقل قول دامنه‌ای از تلفظ های انگلیسی و جلب توجه به ویژگی‌های بارز زبان گفتاری انگلیسی است. همچنین کلید کامل برای خودآموزی موضوعی هم آماده شده است. و هدف آن پیشرفت دانشجویان زبان انگلیسی، معلمان زبان انگلیسی، (بومی و غیربومی زبانان) و دانشجویانی است که دوره های اصلی آواشناسی را کار می کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter