Oxford Practice Grammar Advanced

دانلود کتاب Oxford Practice Grammar Advanced

کتاب Advanced Grammar in Use شامل 120 از توضیحات گرامری و تمرینات کاربردی است. این کتاب پوشش دهی به مباحث زبانی را فراهم می‌کند که دانشجویان سطح پیشرفته بیشترین مطالعه را در آن قسمت دارند این کتاب و جزوه ارائه کتاب های دیگر که از خانواده ی in use هستند را حفظ کرده است. درس های دو صفحه ای توضیحات گرامر و مثال ها را ارائه می دهد که شامل اشتباهات معمول دانشجویان در صفحه سمت چپ و تمرینات قابل استفاده و متفاوت در صفحه سمت راست است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter