Common Mistakes In English

دانلود کتاب Common Mistakes In English

کتاب Common Mistakes in English پس از اشاره به بیش از ۵۵۰ نمونه از خطاهای بارز و معمول (برای مثال، واژه‌هایی که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند، نادرست استفاده می‌شوند، یا با حرف اضافه‌ی نادرست به کار می‌روند)، آن خطاها را تصحیح می‌کند و توضیحی می‌دهد که به یادگیرندگان کمک کند خودشان مرتکب این خطا نشوند. این کتاب منبعی است فوق ‌العاده با ارزش برای یادگیرندگانی که به «درست ادا کردن» همیشگی شوق وافر دارند.

  • نسخه‌ی درست ۵۵۰ خطای بارز و رایج را به همراه توضیحات ارائه می‌دهد.
  • به‌ طور کامل برای هماهنگی با استفاده‌ی امروزی از زبان انگلیسی بروز شده است.
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter