Cambridge Studies Linguistics English Nouns The Ecology Nominalization

دانلود کتاب Cambridge Studies Linguistics English Nouns The Ecology Nominalization

استفاده از داده های گسترده از بدنه ی انگلیسی آمریکایی معاصر (دیویس، 2008)، این کتاب پیشگام نشان می دهد که الگوهای ترکیبی که در ظاهر می توان یافت، می توانند معانی و مفهوم های بسیار گسترده تر و متفاوتی به نسبت آنچه که قبلاً در تئوری  مطرح می شده داشته باشند، بنابراین شیوه های قبلی نمی توانند درست باشند. لیبر در این باره بحث می کند که رابطه میان حالت و مفهوم در زبان شناسی انگلیسی کمابیش هیچوقت یک به یک نیست. بلکه شبکه ای قابل اشتقاق از محیط زیست شکل میدهد. با استفاده از چارچوب معنایی واژه (ال.اس.اف.) او تحلیلی را نشان می دهد که در هم تنیدگی و وابستگی میان آنهاست، و توصیه می کند که کلید رفتار ساختاری آن این است که معنای درونی آنها نمایانگر راه های مشخص و تعیین شده است و تعبیر نهایی آنها باید در ساختار جمله با کمک ال.اس.اف. برداشت شود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter