American Language Course Book of Idioms

دانلود کتاب American Language Course Book of Idioms

هدف کتاب American Language Course Book of Idioms کمک به فراگیری اصطلاحات امروزی انگلیسی آمریکایی طراحی شده است. این کتاب برای دانشجویانی است که انگلیسی را به عنوان زبان دوم یا زبانی خارجی در ذهن دارند. دانش آموزان حاضر در دوره زبان آمریکا از فواید اصطلاحات و تمرینات آن بهره مند خواهند شد، همچنین این کتاب با اصطلاحات عمومی نظامی همانند سایر اصطلاحات روزمره سر و کار دارد. طرح بندی اصطلاحات به صورت الفبایی ترتیب بندی شده است، و دانشجویان می توانند جمله های مثالی را برای هر اصطلاح بیابند. اصطلاحات مشابه با کلید واژه های مشترک گروه بندی شده اند. در هر گروهی اصطلاحات بر اساس حروف القبا مرتب شده، شماره گذاری و در جدول هایی با ذکر مثال آورده شده اند. اصطلاحاتی با معانی چندگانه با مثال هایی قابل فهم برای هر مفهوم آورده شده اند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter