A Way With Words Resource Pack

دانلود کتاب A Way With Words Resource Pack

کتاب A Way With Words Resource Pack آموزگاران را قادر می سازد تا واژگان را به صورت ارتباط محور آموزش دهند. این کتاب مجموعه ای از فعالیت های گوناگون را فراهم می کند تا دانش آموزان واژگان مورد نظر را به صورت مؤثر استفاده کنند. توانایی آموختن را گسترش می دهد، به دانش آموزان کمک می کند تا در سامان دهی اطلاعات خود توانا تر شوند و واژگان جدید را آموخته و به یاد بسپارند. استفاده از این کتاب با متون روشن برای آموزگاران در سمت چپ کتاب و صفحات کار دانش آموزان در سمت راست بسیار آسان است. این کتاب برای سطح pre-intermediate تا intermediate طراحی شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter