New Guide to Phrasal Verbs

دانلود کتاب New Guide to Phrasal Verbs

Guide to phrasal verbs این کتاب برای زبان آموزان انگلیسی و اسپانیایی طراحی شده است. در این کتاب افراد انگلیسی زبان، لیست کلماتی را مشاهده می کنند و چندین مثال برای ترجمه آن ها به زبان اسپانیایی گذاشته شده است. آموزش افعال با استفاده از جمله است، تا بتوانید نحوه استفاده آنها در جمله را بیاموزید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter