برنامه کلاسهای آنلاین

The Oxford Dictionary of New Words

دانلود کتاب The Oxford Dictionary of New Words

دیکشنری The Oxford Dictionary of New Words یک منبع کارآمد و جذاب است که در صورت مواجه شدن با واژه‌ها و عبارات جدید اولین جایی است که برای کسب اطلاعات باید به آن مراجعه کنید. برای عبارت‌هایی مثلauto bra ،shock-jock ،Beltway Bandit ،trainspotting ، wormhole، و zaitech این منبع سرشار از واژه‌ها و عباراتی جدید، منبعی از طلا برای عاشقان کلمه است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter