Some Key Point of English Grammar

دانلود کتاب Some Key Point of English Grammar

گرامر در زبان انگلیسی می تواند پیچیده و دشوار باشد، هرچند این امکان برای فردی غیر انگلیسی زبان نیز وجود دارد که با آموزش صحیح گرامر زبان انگلیسی را به خوبی بیاموزند. در این کتاب شما با افعال بی قاعده و سایر فاکتورهایی که پایه و اساس یادگیری گرامر در زبان انگلیسی هستند، آشنا می شوید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter