مطابقت فعل و فاعل

مطابقت فعل و فاعل

مبحث مطابقت فاعل و فعل، از مباحث گسترده دستور زبان می باشد که البته در آزمون اس ای تی، در سطح مقدماتی مورد سوال قرار می گیرد. به طور کلی، در بحث مطابقت فعل و فاعل، این

آزمون از دانش آموزان انتظار دارد که فاعل حقیقی جمله را شناسایی کنند و به تبع آن، فعل و یا گاها ضمیر مربوطه را به درستی انتخاب کنند.

در ذیل به برخی از مهمترین قوانین این مبحث می پردازیم:

در دستور زبان انگلیسی، فعل همیشه می بایست با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید.

برخی از اساسی ترین موارد تطبیق فاعل و فعل به شرح ذیل میباشد:

* اگر فاعل مفرد باشد، فعل مفرد و چنانچه فاعل جمع باشد، فعل بصورت جمع بکار میرود:

His wife has written several essays on the importance of child psychology.

The students were upset with the results so they decided to take the matter to the dean of faculty.

که به دنبال آن اسم جمع بکار میرود، فعل با آن مطابقت میکند و بصورت سوم شخص مفرد بکار میرود: one of *بعد از

One of my teachers lives next door.

* در صورتیکه فاعل توسط یک عبارت توصیفی و یا به وسیله گروهی از کلمات، از فعل خود جدا شود، تطابق فعل با فاعل صرفا با توجه به فاعل صورت میگیرد:

All the chairs which have been placed in the corner by the window need repairing.

The radio which we bought in the flea market works properly.

     آغازگر جمله باشد، فعل همواره با فاعل واقعی مطابقت میکند: there * زمانیکه

There is a pen in the drawer.

There are some pens in the drawer.

* زمانیکه فاعل از دو اسم یا بیشتر تشکیل شود که بوسیله حرف ربط به هم مربوط شده اند، فعل بصورت جمع بکار میرود:

I and my close friends have been invited to the party tonight.

* زمانیکه فاعل جمله شکل جمع داشته باشد و بر مفاهیمی مانند مسافت، زمان، ارتفاع، وزن و مبلغ دلالت کند ولی معرف یک رقم، تعداد یا مقدار باشد، فعل بصورت مفرد بکار میرود:

Hundred dollars is not big money these days.

Three pounds of carrot costs one dollar only.

Five liters of gas is enough to help us get there.

چنانچه به شکل گروهی در نظر گرفته شوند، فعل آنها a group , a regiment, a herd, a flock, a crowd* اسامی جمع مانند آنها بصورت مفرد و چنانچه بصورت فرد فرد و یا بخشی در نظر گرفته شوند، فعل آنها بصورت جمع بکار میرود:

A flock of sheep was grazing in the field. (Group)

A flock of sheep were straying all over the road causing confusion in the traffic. (Every Sheep)

My family is supportive. (Group)

The class were good today. (Every member of class)

trousers, shears, shoes, gloves برخی اشیاء مانند*

از دو قسمت مربوط بهم تشکیل شده اند و بشکل جمع در نظر گرفته می شوند:

Those scissors belong to me.

His trousers were torn. 

همراه شوند، بصورت یک شی واحد تلقی می شوند و فعل مفرد لازم دارند:A pair of* در صورتیکه این اسامی دوگانه با ترکیب  

That pair of scissors belongs to me.

A pair of shoes was in the corner.

چنانچه به مقدار و مبلغ مربوط شوند، فعل مفرد، Some , most , plenty of , a great deal of , a lot of * ترکیباتی مانند

ولی اگر به تعداد مربوط شوند، فعل جمع میگیرند:

A lot of people prefer tea to coffee.

A lot of work has still to be done.

There are plenty of opportunities for well-qualified people.

There is plenty room on the back row.

ختم می شوند، با فعل مفرد همراه می شوند:s* اسامی برخی از بیماریها و برخی علوم یا رشته های علمی که به

Measles is a serious illness for grown-up people.

Physics is an important subject in the modern world.

در صورتیکه اسامی علوم فوق، به مفهوم علم نباشند بلکه حقایق علمی یا محاسبات علمی را برسانند، با فعل جمع همراه می شوند:

The area of the room is 100 square meters if my mathematics are correct.

* گروهی از کلمات غالبا با فعل مفرد بکار میروند:

everyone, everybody, everything, everywhere

اگر با کلمه ای دیگر ترکیب شود: some کلمه

someone, something, somebody, somewhere

اسامی غیر قابل شمارش:

chalk, cheese, water, bread, etc.

* گروهی از کلمات همواره با فعل جمع همراه می شوند:

few, several, all, both, a few, these, those

به هم مربوط شده اند، با فعل مفرد همراهند: neither-nor یاeither-or و nor یا or دو اسم مفرد که بوسیله

Either Ali or his friend is present now.

Ali or his friend has written it.

بکار رود، همواره با فاعل نزدیک به خود مطابقت میکند یعنی در صورت neither-nor یا either-or * فعلی که پس از ترکیبات

داشتن فاعل جمع، از فعل جمع و در صورت داشتن فاعل مفرد، از فعل مفرد استفاده میکند:

Neither you nor your brother wants to help him.

Neither you nor your brothers want to help him.

و نظایر آنها به هم مربوط شوند، فعل بصورت مفرد بکار میرود: with یا as well as * هر گاه دو اسم مفرد بوسیله

John with his sister is in my office now.

John as well as his sister does this problem.

* ترکیباتی که به تعداد و عدد برگردند (قابل شمارش باشند)، با فعل جمع و چنانچه به مقدار و مبلغ اشاره کنند (غیر قابل شمارش باشند)، با فعل مفرد مطابقت میکنند:

Some of the students were qualified to go to the next level.

Some of the milk was split on the floor

همواره اسم یا ضمیر بصورت جمع است و در نتیجه the majority of , several of , many of , two of * بعد از ترکیبات

فعل جمع بکار میرود:

Two of the boys in our class have won the prize.

Several of the pupils were awarded scholarships.

به مفهوم 'واحد' بوده و با فعل مفرد بکار میرود ولی ترکیب ذیل به مفهوم 'تعدادی' است و با فعل جمع the number of * ترکیب

مطابقت میکند:

The number of female pupils is on the ascendant.

A number of pupils are absent today.

An SAT Example of Subject-Verb Agreement:

Because philosophy teaching students not what to think but how to think, the age-old discipline offers consistently useful tools for academic and professional achievement.

A) NO CHANGE

B) teaches

C) to teach

D) and teaching

Answer: B

کلمه 'فلسفه' که فاعل اصلی جمله است یک اسم مفرد و غیرقابل شمارش می باشد که می بایست با فعل مفرد بکار رود.

On the Graduate Record Examination (GRE), for example, students intending to study philosophy in graduate school has scored higher than students in all but four other majors.

A) NO CHANGE

B) have scored

C) scores

D) scoring

Answer: B

فاعل اصلی این جمله، کلمه 'دانش آموزان' می باشد که یک اسم جمع و قابل شمارش می باشد و عبارت وصفی که پس از این فاعل واقع شده، تاثیری بر مفرد و جمع بودن فاعل ندارد.

More Examples of Subject-Verb Agreement

1. Like any other health problems, these ailments can increase employee absenteeism, which, in turn, is costly for employers.

A. NO CHANGE

B. are

C. is being

D. have been

2.Some of the earliest known works of art, including paintings and drawings tens of thousands of years old found on cave walls in Spain and France, portrays animals.

A) NO CHANGE

B) portraying

C) portray

D) has portrayed

1. Answer: A

2. Answer: C

>

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

بیشتر بخوانید
انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

بیشتر بخوانید
اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter