علایم نشانه گذاری در SAT

علایم نشانه گذاری در SAT

یکی از مباحثی که در بخش نگارش و دستور زبان آزمون اس اس تی مورد آزمون قرار می گیرد، بحث علایم نشانه گذاری است.

نقطه ، کاما ، سمی کالن یا نقطه ویرگول ، کالن یا دو نقطه و دش یا خط تیره بزرگ.

اینک هر یک از این علامتها را به اختصار بررسی می کنیم .

(Full Stop/Period)نقطه

1- درانتهای جمله یا لفظی که نشانگر جمله است قرار می گیرد:

I have seen your father several times. You should take pride in him.

2- بعد از علائم اختصاری:

 

Dr.= Doctor                                           etc.= et cetera

(Comma)کاما 

1- برای بیان مکث در قسمتهای مختلف جمله:

If I were him, I would go to a shrink.

2- بین کلماتی که یک وظیفه در جمله دارند:

My friends Ali, John, David and Susan took a trip to Australia last week.

3- بعد از شبه جملات و عبارات مطلق:

Having studied for long, he left the library to take some fresh air.

4- بعد از عبارت تبعی که پیش از جمله اصلی واقع شوند:

Although he studied hard, he failed to secure a good position.

5- برای جدا کردن بدل اسم:

Mr. Johnson, our new neighbor, is very approachable.

6- وقتی که جمله مرکب از فاعل های مختلف تشکیل شده باشد، جمله های همپایه به وسیله کاما از هم جدا می شوند:

I wanted to give him some help, but he refused.

7- بعد از حروف ربط قیدی و عبارات قیدی به شرط آنکه این حروف یا عبارات، متصل کننده دو عبارت مستقل نباشند:

He, however, was the only person to disagree with the idea.

You are not, therefore, an honest person.

On the opposite, she is very kind.

8- برای جدا کردن عبارات غیر وصفی:

Ali, who is a close friend of mine, won the lottery.

(Semicolon)سمی کالن یا نقطه کاما

1- مانند کاما برای مکث بکار می رود، البته برای مکث های طولانی تر و همواره می تواند بجای حرف ربط بین جملات کامل و مستقل قرار گیرد:

She asked numerous questions; he answered all patiently.

2- پیش از حروف ربط قیدی و عبارات قیدی به شرط آنکه این حروف یا عبارات متصل کننده دو عبارت مستقل باشند:

Scientist have come to some new findings; however, a consensus is yet to be reached.

(Colon) کالن یا دو نقطه    

1- در مواقع ذکر مثال:

An object usually comes after a verb: He took the umbrella with him.

2- برای معرفی عناصر و اعضای یک مقوله:

Cereals can read as: bread, flour, wheat and corn.

دش یا خط تیره بزرگ:

در صورتیکه عبارت یا جمله ای به منظور تاکید و یا به صورت معترضه در وسط جمله باشد، با دو خط تیره بزرگ آن را از بقیه جمله جدا می کنند:

All students- angry with the results of their exam- gathered in front of the faculty entrance.

An SAT Example of Punctuation:

Yogurt manufacturers, food scientist; and government officials are also working together to develop additional ways for reusing whey.

A) NO CHANGE

B) scientists: and

C) scientists, and

D) scientists, and,

Answer: C

ما بین کلماتی که یک وظیفه دارند، کاما استفاده می شود.

Jason Box, an associate professor of geology at Ohio State, believes that another factor added to the early thaw; the “dark snow” problem.

A) NO CHANGE

B) thaw; and it was

C) thaw:

D) thaw: being

Answer: C

کلمه 'برف سیاه' معرف عاملی است که موجب افزایش زودهنگام ذوب شده است. برای معرفی یک عنصر، از کالن یا دونقطه استفاده می شود.

More SAT Examples of Punctuation:

1. Indeed, when we think about animals depicted in well-known works of arts, the image of dogs playing poker-popularized

in a series of paintings by American artist C.M. Coolidge, may be the first and only one that comes to mind.

A) NO CHANGE

B) Coolidge-

C) Coolidge;

D) Coolidge

2. To avoid scrutiny, Siqueiros painted the final section of the mural, the centerpiece at night.

A) NO CHANGE

B) centerpiece,

C) centerpiece;

D) centerpiece-

1. Answer: B

2. Answer: B

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

بیشتر بخوانید
انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

بیشتر بخوانید
اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter