مشاوره رایگان 02145328

بررسی پركاربردترين صنايع ادبی در بخش انشاء آزمون SAT

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
بررسی پركاربردترين صنايع ادبی در بخش انشاء آزمون SAT بررسی پركاربردترين صنايع ادبی در بخش انشاء آزمون SAT

در بخش انشاء نویسی آزمون SAT، زبان آموز می بايست نشان دهد كه چگونه نويسنده، بمنظور دستيابی به هدف مورد نظر خود، با استفاده از ابزارهای مختلف سعي دارد كه خواننده را با خود همراه كند تا موضع وی را بپذيرد. بدين منظور نويسنده از ابزار مختلفي مانند شاهد (Evidence)، استدلال (Reasoning) و صنايع ادبی (Stylistic Elements) استفاده می كند. در اين پست، به برخی از مهمترين و پركاربردترين صنايع ادبی واقع در متون SAT می پردازيم.

١. كنايه (Irony)

 صنعت ادبی است كه در آن مفهوم رويدادها با آن مفهومی كه در ظاهر به نظر می رسد متفاوت است:

Thanks for the ticket, officer! You just made my day!!

٢. تلميح (Allusion)

صنعت ادبی است كه در آن نويسنده در ضمن نوشتار خود به داستان يا مثل معروفی اشاره مي كند:

His poems alludes to classical literature a lot.

٣. اغراق (Hyperbole) 

صنعت ادبی است كه در آن ويژگی ها به گونه ای غيرواقعی بيان می شود:

I'm so hungry I can eat a horse.

٤. استعاره (Metaphor)

 مقايسه دو چيز بدون اشاره به كلماتی چون 'مثل' و 'مانند':

Juliet is the sun to me.

٥. تناقض (Paradox) 

به گزاره يا نتيجه ای گفته می شود كه با گزاره های قبلی گفته شده در همان نظر در تضاد باشد:

I can resist anything but temptation.

٦. استفهام انكاری (Rhetorical Questions)

 استفاده از سوالاتی است كه ماهيتا مفهوم پرسشی ندارند و بيشتر به دنبال گرفتن تاييد از خواننده و يا نشان دادن منظور نويسنده است:

Look at this paiting! Isn't it amazing?!

Have you ever happened to do anything correctly?

٧. شخصيت پردازی (Personification)

 نسبت دادن ويژگی های انسانی به غيرانسان ها را گويند:

The leaves danced their ways through the path!

Bashful flowers were hiding themselves from the sun!

٨. جناس (Pun) همسانی دو يا چند واژه در سيلاب های سازنده را می گويند به شرط آنكه معنی متفاوتی داشته باشند. همچنين بازی با كلمات به گونه ای كه معانی مختلف يك كلمه مد نظر باشد pun ناميده می شود:

No matter how much you push the envelope, it will still remain stationary!

٩. طعنه (Sarcasm)

 سخنی تلخ با بيانی بُرنده كه معمولا با ريشخند بيان می شود:

When he's not happy, he usually resorts to petty sarcasm to make his point across.

١٠. تشبيه (Simile)

 مقايسه بين دو چيز با استفاده از كلمات 'مثل' و 'مانند':

His heart is like stone.

١١. نماد (Symbol)

 كلمه ای است كه معانی مختلفی دارد و معمولا نشان دهنده يك ايده انتزاعی است:

Dove is the symbol of peace.

لازم به ذكر است كه آرايه های ادبی ديگری نيز وجود دارد كه در بخش انشاء آزمون SAT خيلی پركاربرد نيستند. نام برخی از اين آرايه ها به شرح ذيل می باشد:

Alliteration, Cliche, Epiphany, Foreshadowing, Imagery, Motif, Oxymoron, Theme, Thesis, Tone

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT